Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера-програміста

Посадова інструкція інженера-програміста

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера-програміста.

1.2  Інженер-програміст відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер-програміст призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника інформаційно-обчислювального центра (ІОЦ) разом з начальником виробничого відділу ІОЦ.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику виробничого відділу ІОЦ

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

начальнику ІОЦ, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначувана наказом директора підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера-програміста:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна чи інженерно-економічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Керівні і нормативні матеріали, що регламентують методи розробки алгоритмів і програм і використання обчислювальної техніки при обробці інформації.

Основні принципи структурного програмування.

Види програмного забезпечення.

Техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи ЕОМ, правила їх технічної експлуатації.

Технологію автоматичної обробки інформації і кодування інформації.

Формалізовані мови програмування

Діючі стандарти, системи числень, шифрів і кодів.

Порядок оформлення технічної документації.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід програмування і використання обчислювальної техніки.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* На посаду інженера-програміста також може назначатися особа, що має середню професійну (технічну чи інженерно-економічну) освіту і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менш 3 років або на інших посадах, що займаються фахівцями із середнєю професійною освітою, не менш 5 років;

Для інженера-програміста III категорії потрібна вища професійна (технічна чи інженерно-економічна) освіта і досвід роботи зі спеціальності, придбаний у період навчання, чи стаж роботи на інженерно-технічних посадах без кваліфікаційної категорії;

Для інженера-програміста II категорії потрібна вища професійна (технічна чи інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера-програміста III категорії чи на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менш 3 років;

Для інженера-програміста I категорії потрібна вища професійна (технічна чи інженерно-економічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера-програміста II категорії не менш 3 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера-програміста

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника ІОЦ); Положення про інформаційно-обчислювальний центр, Посадова інструкція інженера-програміста, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера-програміста

Інженер-програміст:

4.1. На основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення економічних і інших задач розробляє програми, що забезпечують можливість виконання алгоритму і відповідно поставленої задачі засобами обчислювальної техніки, проводить їх тестування і налагодження.

4.2. Розробляє технологію рішення задачі на всіх етапах обробки інформації.

4.3. Здійснює вибір мови програмування для опису алгоритмів і структур даних.

4.4. Визначає інформацію, що підлягає обробці засобами обчислювальної техніки, її обсяги, структуру, макети і схеми введення, обробки, збереження і висновку, методи її контролю.

4.5. Виконує роботу по підготовці програм до налагодження і проводить налагодження.

4.6. Визначає обсяг і зміст даних контрольних прикладів, що забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню.

4.7. Здійснює запуск налагоджених програм і введення вихідних даних, обумовлених умовами поставлених задач.

4.8. Проводить коректування розробленої програми на основі аналізу вихідних даних.

4.9. Розробляє інструкції з роботи з програмами, оформляє необхідну технічну документацію.

4.10. Визначає можливість використання готових програмних продуктів.

4.11. Здійснює супровід впровадження програм і програмних засобів.

4.12. Розробляє і впроваджує системи автоматичної перевірки правильності програм, типові і стандартні програмні засоби, складає технологію обробки інформації.

4.13. Виконує роботу з уніфікації і типізації обчислювальних процесів.

4.14. Бере участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм, у розробці форм документів, що підлягають машинній обробці, у проектуванні програм, що дозволяють розширити область застосування обчислювальної техніки.

 1. Права інженера-програміста

Інженер-програміст має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера-програміста

Інженер-програміст несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера-програміста

Режим роботи інженера-програміста визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера-програміста визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00