Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера-лаборанта

Посадова інструкція інженера-лаборанта

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера-лаборанта.

1.2  Інженер-лаборант відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер-лаборант призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника центральної заводської лабораторії.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику центральної заводської лабораторії

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

технічному директору, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера-лаборанта:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Технологію виробництва.

Устаткування лабораторії і правила його експлуатації.

Технічні вимоги, пропоновані до сировини, матеріалів і готової продукції.

Стандарти, положення, інструкції й інші керівні матеріали по технологічній підготовці виробництва, лабораторному контролю й оформленню технічної документації.

Методи проведення науково-дослідних робіт і організації лабораторного контролю виробництва.

Сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Досвід передових вітчизняних і закордонних підприємств в області технології виробництва аналогічної продукції.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи по спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

-

*На посаду:

- інженера-лаборанта призначається особа, що має вищу професійну (технічну) освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи чи середню професійну (технічну) освіту і стаж роботи на посаді техніка-лаборанта I категорії не менш 3 років чи на інших посадах, що займаються фахівцями із середнєю професійною (технічною) освітою, не менш 5 років;

- інженера-лаборанта II категорії - особа, що має вищу професійну (технічну) освіту і стаж роботи на посаді інженера-лаборанта не менш 3 років;

- інженера-лаборанта I категорії - особа, що має вищу професійну (технічну) освіту і стаж роботи на посаді інженера-лаборанта II категорії не менш 3 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера-лаборанта

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника центральної заводської лабораторії); Положення про центральну заводську лабораторію, Посадова інструкція інженера-лаборанта, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера-лаборанта

Інженер-лаборант:

4.1. Керує проведенням чи проводить лабораторні аналізи, іспити й інші види досліджень сировини, напівфабрикатів, матеріалів, конструкцій і готової продукції для визначення відповідності діючим технічним умовам і стандартам.

4.2. Виконує експериментальні і дослідницькі роботи з пошуку більш ощадливих і ефективних методів виробництва, а також лабораторного контролю виробництва.

4.3. Здійснює необхідні розрахунки по проведеним аналізам, іспитам і дослідженням, аналізує отримані результати і систематизує їх.

4.4. Бере участь у розробці технологічних процесів і дослідженні їх у період освоєння, у розробці і впровадженні стандартів і технічних умов на сировину, напівфабрикати, матеріали, що використовуються у виробництві, а також у встановленні прогресивних норм їх витрат.

4.5. На основі вивчення передового вітчизняного досвіду проведення лабораторних досліджень на підприємстві розробляє нові й удосконалює діючі методи проведення лабораторних аналізів, іспитів і досліджень, надає допомогу в їх освоєнні.

4.6. Досліджує причини браку у виробництві і бере участь у розробці пропозицій по його попередженню й усуненню.

4.7. Розробляє заходи щодо комплексного використання сировини, по заміні дефіцитних матеріалів і вишукує способи утилізації відходів виробництва.

4.8. Стежить за правильною експлуатацією лабораторного устаткування і своєчасним представленням його на періодичну державну перевірку.

 1. Права інженера-лаборанта

Інженер-лаборант має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера-лаборанта

Інженер-лаборант несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера-лаборанта

Режим роботи інженера-лаборанта визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера-лаборанта визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00