Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера-конструктора

Посадова інструкція інженера-конструктора

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера-конструктора.

1.2  Інженер-конструктор відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер-конструктор призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням головного конструктора.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

головному конструктору

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

технічному директору, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера-конструктора:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали, що стосуються конструкторської підготовки виробництва.

Системи і методи проектування.

Принципи роботи, умови монтажу і технічної експлуатації конструкцій, що проектуються, технологія їх виробництва.

Перспективи технічного розвитку підприємства.

Устаткування підприємства, застосовувані оснащення й інструмент.

Технічні характеристики й економічні показники кращих вітчизняних і закордонних зразків виробів, аналогічних тим, що проектуються.

Стандарти, методики й інструкції з розробки й оформлення креслень і іншої конструкторської документації.

Технічні вимоги, запропоновані до розроблювальних конструкцій, порядок їх сертифікації.

Засоби автоматизації проектування.

Сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Методи проведення технічних розрахунків при конструюванні.

Матеріали, що застосовуються в конструкціях і їх властивості.

Порядок і методи проведення патентних досліджень.

Основи винахідництва.

Методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки і технології.

Основні вимоги організації праці при проектуванні і конструюванні.

Основи технічної естетики і художнього конструювання.

Основи систем автоматизованого проектування.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід конструювання аналогічної продукції.

Основи економіки, організації праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи із засобами автоматизації проектування,

сучасними засобами обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка-конструктора I категорії на менш 3 років або на інших посад, що займаються фахівцями із середнєю професійною (технічною) освітою, не менш 5 років;

- для інженера-конструктора III категорії потрібна вища професійна (технічна) освіта і досвід роботи зі спеціальності, придбаний у період навчання, чи стаж роботи на інженерно-технічних посадах без кваліфікаційної категорії;

- для інженера-конструктора II категорії потрібна вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді конструктора чи на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менш 3 років;

- для інженера-конструктора I категорії потрібна вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера-конструктора II категорії не менш 3 років

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера-конструктора

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (головного конструктора); Положення про відділ головного конструктора, Посадова інструкція інженера-конструктора, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера-конструктора

Інженер-конструктор:

4.1. Розробляє ескізні, технічні і робочі проекти особливо складних, складних і середньої складності виробів, використовуючи засоби автоматизації проектування, передовий досвід створення конкурентноздатних виробів, забезпечує при цьому відповідність розроблювальних конструкцій технічним завданням, стандартам, нормам охорони праці і техніки безпеки, вимогам найбільш економічної технології виробництва, а також використання в них стандартизованих і уніфікованих деталей і складальних одиниць.

4.2. Проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня проектованих виробів.

4.3. Складає кінематичні схеми, загальні компонування і теоретичні ув'язування окремих елементів конструкцій на підставі принципових схем і ескізних проектів, перевіряє робочі проекти і здійснює контроль креслень за фахом чи профілем роботи, знімає ескізи складних деталей з натури і виконує складні деталіровки.

4.4. Проводить технічні розрахунки по проектам, техніко-економічний і функціонально-вартісний аналіз ефективності проектованих конструкцій, а також розрахунок ризиків при розробці нових виробів, складає інструкції з експлуатації конструкцій, пояснювальні записки до них, карти технічного рівня, паспорта (у тому числі патентні і ліцензійні), програми іспитів, технічні умови, повідомлення про зміни в раніше розроблених кресленнях і іншій технічній документації.

4.5. Вивчає й аналізує конструкторську документацію, що надходить від інших організацій, з метою її використання при проектуванні і конструюванні.

4.6. Погоджує розроблювальні проекти з іншими підрозділами підприємства, представниками замовників і органів нагляду, економічно обґрунтовує розроблювальні конструкції.

4.7. Бере участь у монтажі, налагодженні, іспитах і здачі в експлуатацію опитних зразків виробів, вузлів, систем і деталей нових і модернізованих конструкцій продукції, що випускається підприємством, у складанні заявок на винаходи і промислові зразки, а також у роботах по удосконаленню модернізації, уніфікації виробів, що конструюються, їх елементів і в розробці проектів стандартів і сертифікатів.

4.8. Дає відкликання і висновки на проекти стандартів, раціоналізаторські пропозиції і винаходи, що стосуються окремих елементів і складальних одиниць.

 1. Права інженера-конструктора

Інженер-конструктор має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність інженера-конструктора

Інженер-конструктор несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера-конструктора

Режим роботи інженера-конструктора визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці інженера-конструктора

Умови оплати праці інженера-конструктора визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00