Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по стандартизації

Посадова інструкція інженера по стандартизації

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по стандартизації.

1.2  Інженер по стандартизації відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по стандартизації призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням технічного директора і за узгодженням з начальником відділу стандартизації.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу стандартизації

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

технічному директору, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по стандартизації:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали про порядок розробки, оформлення, затвердження і впровадження стандартів і інших документів по стандартизації і сертифікації.

Державну систему стандартизації і сертифікації продукції.

Єдину систему конструкторської підготовки виробництва.

Єдину систему технологічної підготовки виробництва.

Галузеві стандарти.

Порядок проведення нормалізаційного контролю, розрахунку рівня стандартизації й уніфікації технічної документації.

Методи складання технічних завдань на розробку стандартів і інших документів по стандартизації.

Порядок розробки стандартів і інших документів по стандартизації.

Порядок проведення сертифікації продукції в України.

Конструктивні дані продукції, що випускається, і технологію її виробництва.

Методику розрахунку економічної ефективності впровадження стандартів і проведення заходів щодо сертифікації продукції, інших документів по стандартизації.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня професійна (технічна) освіта та стаж роботи на інженерно-технічних посадах не менш 3 років

 1. Документи, які регламентують діяльність інженера по стандартизації

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу стандартизації, технічного директора); Положення про відділ стандартизації, Посадова інструкція інженера по стандартизації, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по стандартизації

Інженер по стандартизації:

4.1. Здійснює обов'язковий нормалізаційний контроль технічної документації, розробку нових і перегляд діючих стандартів, технічних умов і інших документів по стандартизації і сертифікації.

4.2. Здійснює впровадження стандартів і технічних умов на підприємстві.

4.3. Проводить роботи по підвищенню якості і конкурентноздатності продукції методами стандартизації.

4.4. Виконує роботи по підготовці проведення сертифікації і державної атестації продукції.

4.5. Визначає для включення в проект плану робіт зі стандартизації, нормалізації й уніфікації завдання по впровадженню нових прогресивних стандартів на продукцію і по планованому рівню стандартизації й уніфікації в проектах, що розроблюються на підприємстві.

4.6. Вивчає технічний рівень продукції, особливості виробництва і результати експлуатації стандартизованих і уніфікованих виробів і їх окремих елементів.

4.7. Бере участь в експертизі проектів виробів по оцінці рівня їх стандартизації й уніфікації.

4.8. Здійснює систематичну перевірку застосовуваних на підприємстві стандартів і інших документів по стандартизації і сертифікації з метою установлення відповідності показників і норм, що приводяться в них, сучасному рівню розвитку науки і техніки, вимогам внутрішнього ринку, експортним вимогам і т.п.

4.9. Підготовляє пропозиції про зміни стандартів і інших документів по стандартизації, про зміни, внесені у технічну документацію і технологічні процеси сертифікованої продукції, що затверджуються на підприємстві.

4.10. Складає технічні завдання на підготовку проектів стандартів.

4.11. Здійснює розрахунок економічної ефективності проведення робіт зі стандартизації.

4.12. Контролює виконання робіт зі стандартизації підрозділами підприємства, надає їм методичну допомогу по розробці і застосуванню стандартів і інших документів по стандартизації і сертифікації.

4.13. Підготовляє висновки на проекти нормативно-технічної документації, що надходять на відкликанні від сторонніх організацій.

4.14. Підготовляє:

— матеріали про стандарти й інші документи по стандартизації і сертифікації, розроблені на підприємстві;

— звіти про виконання робіт зі стандартизації, у тому числі про впровадження стандартів і підготовці до проведення сертифікації продукції.

 1. Права інженера по стандартизації

Інженер по стандартизації має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по стандартизації

Інженер по стандартизації несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по стандартизації

Режим роботи інженера по стандартизації визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по стандартизації визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00