Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по патентній і винахідницькій роботі

Посадова інструкція інженера по патентній і винахідницькій роботі

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по патентній і винахідницькій роботі.

1.2  Інженер по патентній і винахідницькій роботі відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по патентній і винахідницькій роботі призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням технічного директорам і за узгодженням з начальником відділу патентної і винахідницької роботи.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу патентної і винахідницької роботи

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

технічному директору, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по патентній і винахідницькій роботі:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Патентне законодавство, методичні і нормативні матеріали по патентознавству.

Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.

Технологічне устаткування підприємства і принципи його роботи.

Виробничу й організаційну структуру підприємства.

Основи патентознавства.

Порядок і методи проведення патентних досліджень.

Організацію патентної і винахідницької роботи.

Методи аналізу технічного рівня і тенденцій розвитку техніки.

Нові інформаційні технології.

Порядок оформлення, обліку і систематизації патентних матеріалів, раціоналізаторських пропозицій і винаходів, видачі посвідчень і авторських посвідчень.

Методи розрахунку економічної ефективності впровадження конструкторських і технологічних пропозицій.

Винахідницьке право.

Порядок і умови виплати винагород працівникам.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня професійна (технічна) освіта і стаж в області патентної і винахідницької роботи не менш 3 років;

 1. Документи, які регламентують діяльність інженера по патентній і винахідницькій роботі

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу патентної і винахідницької роботи, технічного директора); Положення про відділ патентної і винахідницької роботи, Посадова інструкція інженера по патентній і винахідницькій роботі, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по патентній і винахідницькій роботі

Інженер по патентній і винахідницькій роботі:

4.1. Проводить роботу по забезпеченню високого технічного рівня, патентоспроможності і патентної чистоти проектно-конструкторських і проектно-технологічних робіт, виконаних на підприємстві на рівні винаходів, промислових зразків і корисних моделей, а також по забезпеченню патентної чистоти експортної продукції, що виготовляється на підприємстві.

4.2. Бере участь у проведенні патентних досліджень на всіх етапах розробки об'єктів техніки і технології.

4.3. Бере участь у розгляді завдань на проектування чи модернізацію машин, приладів, устаткування і технологічних процесів, результатів виконаних розробок, в оцінці їхнього технічного рівня і у впровадженні науково-технічних заходів на основі використання винаходів (у тому числі тих, що патентуються).

4.4. Забезпечує добір і вивчення фахівцями підприємства винаходів, намічених до застосування у виробничій діяльності підприємства.

4.5. Здійснює контроль за відображенням у технічній документації використаних патентних матеріалів, а також їх облік.

4.6. Бере участь у відборі з числа виявлених у проектно-конструкторських розробках, винаходів і підготовці їх для ліцензування і патентування за рубежем.

4.7. Веде роботу з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікації і зв'язку по створенню і систематичному поповненню патентного фонду відповідно до профілю діяльності підприємства.

4.8. На основі патентних досліджень підготовляє пропозиції по покупці і продажу ліцензій на промислову власність.

4.9. Бере участь у роботі з правової охорони експортної продукції.

4.10. Здійснює контроль за відображенням результатів патентних досліджень у технічній документації.

4.11. Організує ознайомлення фахівців підприємства з наявними патентними матеріалами і підготовляє рекомендації з їх використання.

4.12. Бере участь у розгляді питань, що відносяться до публікації матеріалів про винаходи, здійснених на підприємстві.

4.13. Консультує працівників підприємства з метою дотримання порядку складання описів передбачуваних винаходів і подачі заявок на них.

4.14. Розробляє нормативно-методичні документи по патентно-ліцензійній роботі.

4.15. Здійснює збір конструкторських і технологічних пропозицій, їх облік і систематизацію.

4.16. Надає допомогу працівникам підприємства в складанні заявок, необхідної технічної документації, виконанні розрахунків, виготовленні й іспитах опитних зразків.

4.17. Знайомить працівників підприємства з діючими положеннями про права раціоналізаторів і винахідників.

4.18. Бере участь у розгляді конструкторських і технологічних пропозицій, техніко-економічній експертизі і готує по них висновки.

4.19. Здійснює контроль за впровадженням конструкторських і технологічних пропозицій у виробництво, правильністю розрахунків їх економічної ефективності і визначенням розмірів авторських винагород.

4.20. Оформляє документи на винаходи і на виплату авторських винагород, премій працівникам.

4.21. Складає звітність по патентно-ліцензійній роботі.

 1. Права інженера по патентній і винахідницькій роботі

Інженер по патентній і винахідницькій роботі має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по патентній і винахідницькій роботі

Інженер по патентній і винахідницькій роботі несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по патентній і винахідницькій роботі

Режим роботи інженера по патентній і винахідницькій роботі визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по патентній і винахідницькій роботі визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00