Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по охороні праці і техніці безпеки

Посадова інструкція інженера по охороні праці і техніці безпеки

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по охороні праці і техніці безпеки.

1.2  Інженер по охороні праці і техніці безпеки відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по охороні праці і техніці безпеки призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням технічного директора і за узгодженням з начальником відділу охорони праці.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу охорони праці

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по охороні праці і техніці безпеки:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

не менш 2 років

2.3.

Знання

Законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали з питань охорони праці.

Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.

Методи вивчення умов праці на робочих місцях.

Організація роботи з охорони праці.

Система стандартів безпеки праці.

Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії складності робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків і інших працівників, переведених на легку працю.

Особливості експлуатації устаткування, що застосовується на  підприємстві.

Правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного проведення робіт.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід з охорони праці.

Методи і форми пропаганди та інформації з охорони праці.

Порядок і терміни складання звітності про виконання заходів щодо охорони праці.

Основи економіки, організації праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера по охороні праці і техніці безпеки

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу охорони праці); Положення про відділ охорони праці, Посадова інструкція інженера по охороні праці і техніці безпеки, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по охороні праці і техніці безпеки

4.1. Здійснює контроль за дотриманням на підприємстві та у його підрозділах законодавчих і інших нормативних правових актів з охорони праці, за наданням працівникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці.

4.2. Вивчає умови праці на робочих місцях, підготовляє і вносить пропозиції про розробку і впровадження більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних і блокувальних пристроїв, інших засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

4.3. Бере участь:

4.3.1. У проведенні перевірок, обстежень технічного стану будинків, споруд, устаткування, машин і механізмів, ефективності роботи вентиляційних систем, стану санітарно-технічних пристроїв, санітарно-побутових приміщень, засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

4.3.2. У визначенні їхньої відповідності вимогам нормативних правових актів по охороні праці і при виявленні порушень, що створюють загрозу життю і здоров'ю працівників чи можуть привести до аварії, вживає заходів по припиненню експлуатації машин, устаткування і провадження робіт у цехах, на ділянках, на робочих місцях.

4.4. Разом з іншими підрозділами підприємства проводить роботу з атестації і сертифікації робочих місць і виробничого устаткування на відповідність вимогам охорони праці.

4.5. Бере участь у розробці заходів щодо попередження професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві, по поліпшенню умов праці і доведенню їх до вимог нормативних правових актів з охорони праці, а також надає організаційну допомогу по виконанню розроблених заходів.

4.6. Контролює своєчасність проведення відповідними службами необхідних іспитів і технічних оглядів стану устаткування, машин і механізмів, дотримання графіків вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих факторів, виконання розпоряджень органів державного нагляду і контролю за дотриманням діючих норм, правил і інструкцій з охорони праці, стандартів безпеки праці в процесі виробництва, а також у проектах нових і таких, що реконструюються виробничих об'єктів, бере участь у прийманні їх до експлуатації.

4.7. Бере участь у розгляді питань про відшкодування роботодавцем шкоди, заподіяного працівникам каліцтва, професійних захворювань чи інших ушкоджень здоров'я, що пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків.

4.8. Надає підрозділам підприємства методичну допомогу:

4.8.1. У складанні списків професій і посад, відповідно до яких працівники повинні проходити обов'язкові медичні огляди, а також списків професій і посад, відповідно до яких на підставі діючого законодавства працівникам надаються компенсації і пільги за важкі, шкідливі чи небезпечні умови праці.

4.8.2. При розробці і перегляду інструкцій з охорони праці, стандартів підприємства, системи стандартів безпеки праці.

4.8.3. По організації інструктажу, навчання і перевірки знань працівників з охорони праці.

4.9. Проводить вступні інструктажі з охорони праці з усіма знову прийнятими на роботу, відрядженими, учнями і студентами, що прибули на виробниче навчання чи практику.

4.10. Бере участь у складанні розділу "Охорона праці" колективного договору, у розслідуванні випадку виробничого травматизму, професійних і виробничо-зумовлених захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність проведених заходів щодо їх попередження.

4.11. Здійснює контроль за організацією збереження, видачі, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання, знежирення і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв, а також правильною витратою в підрозділах підприємства коштів, виділених на виконання заходів щодо охорони праці.

4.12. Складає звітність з охорони праці по установлених формах і у відповідний термін.

4.13. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

 1. Права інженера по охороні праці і техніці безпеки

Інженер по охороні праці і техніці безпеки має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні, - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по охороні праці і техніці безпеки

Інженер по охороні праці і техніці безпеки несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по охороні праці і техніці безпеки

Режим роботи інженера по охороні праці і техніці безпеки визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по охороні праці і техніці безпеки визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00