Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по організації керування виробництвом

Посадова інструкція інженера по організації керування виробництвом

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по організації керування виробництвом.

1.2  Інженер по організації керування виробництвом відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по організації керування виробництвом призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника виробничого відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу технічної підготовки виробництва

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

технічному директору, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по організації керування виробництвом:

2.1.

Освіта*

вища професійна (інженерно-економічна чи технічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали по організації керування виробництвом.

Перспективи розвитку підприємства.

Технологію виробництва.

Економіку, організацію виробництва, праці і керування.

Номенклатуру і технічні характеристики продукції, що випускається, робіт (послуг), що виконуються.

Спеціалізацію підприємства, цехів, ділянок, виробничі зв'язки між ними.

Порядок розробки перспективних і поточних планів розвитку виробництва.

Організаційні форми і методи керування виробництвом.

Порядок розробки організаційних структур підприємства, положень про підрозділи, посадових інструкцій.

Методи аналізу організації керування виробництвом.

Сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Порядок розробки й оформлення технічної документації і ведення діловодства.

Стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядницької документації.

Вітчизняний і закордонний досвід удосконалювання організації керування виробництвом.

Основи соціології і психології праці.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи із сучасними засобами обчислювальної техніки, комунікаціями і зв'язку.

2.5.

Додаткові вимоги

* або середня професійна (інженерно-економічна чи технічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менш 3 років чи на інших посад, що займаються фахівцями із середнєю професійною освітою, не менш 5 років;

- для інженера по організації керування виробництвом II категорії потрібна вища професійна (інженерно-економічна чи технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера по організації керування виробництвом або на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менш 3 років;

- для інженера по організації керування виробництвом I категорії потрібна вища професійна (інженерно-економічна чи технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера по організації керування виробництвом II категорії не менш 3 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера по організації керування виробництвом

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу технічної підготовки виробництва); Положення про відділ технічної підготовки виробництва, Посадова інструкція інженера по організації керування виробництвом, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по організації керування виробництвом

Інженер по організації керування виробництвом:

4.1. Здійснює з урахуванням вимог ринкової кон'юнктури і сучасних досягнень науки і техніки розробку заходів для удосконалення систем керування виробництвом з метою реалізації стратегії підприємства і досягнення найбільшої ефективності виробництва і підвищення якості роботи.

4.2. Аналізує стан діючих систем керування виробництвом і розробляє заходи щодо ліквідації виявлених недоліків і їх попередження.

4.3. Вивчає показники роботи підприємства, діючі методи керування при рішенні виробничих задач і виявляє можливості підвищення ефективності управлінської праці, підготовляє рекомендації з використання науково обґрунтованих методів комплексного рішення задач керування із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

4.4. Бере участь у складанні проектів перспективних і поточних планів розвитку виробництва, у розробці раціональних організаційних структур керування виробництвом.

4.5. Розробляє заходи щодо удосконалення трудових процесів і операцій, що виконуються в апараті керування, систем документообігу і контролю за проходженням документів, застосування сучасних технічних засобів управління виробництвом з необхідними розрахунками економічної ефективності їх впровадження.

4.6. Організує роботу з проектування методів виконання управлінських робіт, складання положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників, забезпечує внесення в них необхідних змін і доповнень.

4.7. Розробляє разом з відповідними відділами і службами пропозиції по удосконаленню керування виробництвом.

4.8. Контролює дотримання вимог раціональної організації праці і керування виробництвом при підготовці проектів розширення і реконструкції підприємств чи їх перепрофілювання, планів упровадження нової техніки і прогресивної технології, автоматизації і механізації виробництва.

4.9. Здійснює контроль за застосуванням розроблених у централізованому порядку міжгалузевих і галузевих методичних і нормативних матеріалів по організації керування виробництвом.

4.10. Вивчає й узагальнює передовий вітчизняний і закордонний досвід в області організації керування виробництвом, розробляє пропозиції по його впровадженню.

 1. Права інженера по організації керування виробництвом

Інженер по організації керування виробництвом має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність інженера по організації керування виробництвом

Інженер по організації керування виробництвом несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по організації керування виробництвом

Режим роботи інженера по організації керування виробництвом визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці інженера по організації керування виробництвом

Умови оплати праці інженера по організації керування виробництвом визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00