Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по інвентаризації будівель і споруджень

Посадова інструкція інженера по інвентаризації будівель і споруджень

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по інвентаризації будівель і споруджень.

1.2  Інженер по інвентаризації будівель і споруджень відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по інвентаризації будівель і споруджень призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням технічного директора і за узгодженням з керівником групи по інвентаризації будівель і споруджень.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику групи по інвентаризації будівель і споруджень

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

технічному директору, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

підлеглим працівникам

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по інвентаризації будівель і споруджень:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Законодавчі й інші нормативні правові акти по забезпеченню державного нагляду за складом і технічним станом будівель і споруджень виробничого і цивільного призначення.

Методичні й інструктивні матеріали по обліку, технічній інвентаризації і реєстрації нерухомого майна й угод з ним.

Порядок оподатковування і страхування нерухомого майна.

Організацію і технологію будівельних робіт.

Правила експлуатації будівель і споруджень виробничого і цивільного призначення.

Методи і правила проведення інструментальної зйомки земельних ділянок, будівель і споруджень.

Будівельні норми і правила.

Порядок розробки, ведення і збереження встановленої документації.

Діючі стандарти, технічні умови, положення й інструкції для складання й оформлення технічної документації.

Методи визначення вартості будівель і споруджень.

Порядок оформлення угод і прав на нерухоме майно.

Діючі тарифи на житлові і комунальні послуги.

Основи організації праці і керування.

Правила і норми по охороні праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка по інвентаризації будівель і споруджень не менш 3 років.

 1. Документи, які регламентують діяльність інженера по інвентаризації будівель і споруджень

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника групи по інвентаризації будівель і споруджень, технічного директора); Положення про технічний відділ, Посадова інструкція інженера по інвентаризації будівель і споруджень, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по інвентаризації будівель і споруджень

Інженер по інвентаризації будівель і споруджень:

4.1. Розробляє документацію, що відображає склад і технічний стан будівель і споруджень виробничого і цивільного призначення, що підлягають державному нагляду.

4.2. Здійснює систематичний контроль за внесенням у документацію коректувань, зв'язаних з фактичними змінами в наявності, місці розташування, складі, технічному стані будівель і споруджень.

4.3. Робить оцінку вартості будівель і споруджень для цілей державного обліку, оподатковування, стягування державного збору й інших державних цілей.

4.4. Бере участь у прийомі будівель і споруд, що знову вводяться, а також у розслідуванні аварій і нещасних випадків, зв'язаних з технічним станом будівель і споруджень.

4.5. Проводить обстеження, технічний огляд будівель і споруджень, їх планову зйомку і лінійні виміри за допомогою геодезичних і вимірювальних приладів, підготовляє по їх результатах графічні і пояснювальні матеріали.

4.6. Веде журнали польових робіт.

4.7. Складає акти про технічний стан і оцінку вартості будівель і споруджень.

4.8. Здійснює облік будівель і споруджень, веде реєстри об'єктів обліку, а також складає встановлену статистичну звітність.

4.9. Формує інвентарні справи на об'єкти обліку.

4.10. Складає технічні паспорти, підготовляє їх для збереження в архіві.

4.11. Видає виписки з технічних паспортів, експлікацій і реєстрів будівель і споруджень.

4.12. Дає консультації юридичним і фізичним особам з питань технічної інвентаризації і реєстрації будівель і споруджень, оформленню угод, прав і зобов'язань власників будівель і споруд.

 1. Права інженера по інвентаризації будівель і споруджень

Інженер по інвентаризації будівель і споруджень має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по інвентаризації будівель і споруджень

Інженер по інвентаризації будівель і споруджень несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по інвентаризації будівель і споруджень

Режим роботи інженера по інвентаризації будівель і споруджень визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по інвентаризації будівель і споруджень визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00