Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по безпеці руху

Посадова інструкція інженера по безпеці руху

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по безпеці руху.

1.2  Інженер по безпеці руху відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по безпеці руху призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора автотранспортного підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору автотранспортного підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по безпеці руху:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи*

2.3.

Знання

основи трудового, адміністративного і карного законодавства;

правила дорожнього руху;

постанови, розпорядження, накази вищестоящих організацій, нормативні документи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху;

устрій, призначення і конструктивні особливості автомобілів;

правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту;

основи економіки, організації виробництва і праці;

порядок і правила ведення форм обліку і звітності по безпеці руху;

методи і форми інформації і пропаганди по безпеці руху;

правила охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту; основи трудового законодавства;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

* На посаду:

— інженера по безпеці руху II категорії призначається особа, що має вищу технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера по безпеці руху або на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою освітою, не менш 3 років.

— інженера по безпеці руху I категорії призначається особа, що має вищу технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера по безпеці руху II категорії не менш 3 років.

 1. Документи, які регламентують діяльність інженера по безпеці руху

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства, Посадова інструкція інженера по безпеці руху, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по безпеці руху

Інженер по безпеці руху виконує наступні обов'язки:

4.1. Організує на автотранспортному підприємстві профілактичну роботу з викорінювання дорожньо-транспортних випадків і здійснює систематичний контроль за виконанням усіма працівниками підприємства правил технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту і дорожнього руху, інструкцій, наказів і інших керівних документів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

4.2. Контролює належний технічний стан рухомого складу, що випускається на лінію, що відповідає видам перевезень і кваліфікації водіїв; дотримання дисципліни, стан здоров'я водіїв і якість їх роботи на лінії; підвищення професійної майстерності водіїв і інших працівників, діяльність яких зв'язана з експлуатацією рухомого складу.

4.3. Бере участь у проведенні службового розслідування дорожньо-транспортних випадків, у яких брав участь рухомий склад підприємства, з виїздом на місця їх виникнення, і організує проведення в колективі підприємства розборів цих подій і допущених водіями порушень правил дорожнього руху.

4.4. Веде облік дорожньо-транспортних випадків і порушень водіями правил дорожнього руху, аналізує обставини і причини їх виникнення, розробляє на цій основі конкретні заходи для їх усунення й організує їх реалізацію.

4.5. Проводить перевірки роботи всіх служб і підрозділів підприємства в частини, що стосується забезпечення безпеки руху і попередження дорожньо-транспортних випадків, і вносить керівництву підприємства пропозиції для вживання діючих заходів по усуненню виявлених порушень і недоліків.

4.6. Забезпечує кабінет по безпеці руху необхідними методичними матеріалами і наочним приладдям, організує проведення в ньому занять, бесід, лекцій, доповідей і поширення досвіду безаварійної роботи водіїв, бригад, колон (загонів) і підприємств.

4.7. Бере участь у роботі діючих в органах ДАІ комісій з розгляду адміністративних матеріалів про порушення, допущені водіями підприємства.

4.8. Бере участь у роботі атестаційної комісії підприємства по присвоєнню і зниженню класу кваліфікації.

4.9. Здійснює взаємодію з територіальними органами ДАІ з питань, зв'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху.

4.10. Веде облік і встановлену звітність по безпеці руху.

 1. Права інженера по безпеці руху

Інженер по безпеці руху має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по безпеці руху

Інженер по безпеці руху несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по безпеці руху

Режим роботи інженера по безпеці руху визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по безпеці руху визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00