Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по автоматизованих системах управління інформаційно-обчислювального центра

Посадова інструкція інженера по автоматизованих системах управління інформаційно-обчислювального центра

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по автоматизованих системах управління інформаційно-обчислювального центра (далі АСУ ІОЦ).

1.2  Інженер по АСУ ІОЦ відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по АСУ ІОЦ призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника ІОЦ.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику ІОЦ

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

начальнику виробничого відділу ІОЦ;

начальнику відділу розробок і впровадження ІОЦ; директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначувана наказом директора підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по АСУ ІОЦ:

2.1.

Освіта*

вища професійна (інженерно-економічна чи технічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази вищестоящих організацій, методичні, нормативні і керівні матеріали по експлуатації систем обробки інформації і їх розробок.

Перспективи технічного розвитку й особливості діяльності виробництва.

Принципи роботи, технічні характеристики.

Конструктивні особливості технічних засобів, що впроваджуються та використовуються, матеріалів і їхніх властивостей.

Методи проектування, правила й умови експлуатації систем обробки інформації.

Основні вимоги, запропоновані до технічної документації, матеріалам, інформаційно-обчислювальним послугам.

Діючі стандарти, технічні умови, положення й інструкції для складання й оформлення технічної документації.

Методи проведення технічних розрахунків і визначення економічної ефективності при експлуатації систем і розробок.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід в області застосування засобів обчислювальної техніки.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера по АСУ ІОЦ

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про інформаційно-обчислювальний центр, Посадова інструкція інженера по АСУ ІОЦ , Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по АСУ ІОЦ

Інженер по автоматизованих системах управління ІОЦ:

4.1. Виконує роботи з розробки, впровадження й експлуатації систем автоматизованої і механізованої обробки інформації.

4.2. Розробляє методичні і нормативні матеріали, технічну документацію, а також пропозиції і заходи щодо супроводу розроблених проектів і програм.

4.3. Проводить техніко-економічний аналіз, комплексно обґрунтовує прийняті і реалізовані рішення, вишукує можливості скорочення циклу виконання робіт (послуг), сприяє підготовці процесу їхнього виконання, забезпечення необхідними технічними даними, матеріалами й устаткуванням.

4.4. Бере участь у роботах по передпроектному обстеженню, розробці проектів і програм, у проведенні необхідних заходів, пов'язаних з опитною експлуатацією, іспитами устаткування і матеріалів, у розгляді різної технічної документації і підготовляє необхідні огляди, відкликання, висновки.

4.5. Вивчає й аналізує необхідну інформацію, технічні дані, показники і результати роботи, узагальнює і систематизує їх, проводить необхідні розрахунки, використовуючи сучасні технічні засоби.

4.6. Складає графіки робіт, замовлення, заявки, інструкції, пояснювальні записки, карти, схеми й іншу технічну документацію, а також установлену звітність по затверджених формах і у встановлений термін.

4.7. Надає методичну і практичну допомогу по обробці, підготовці і передачі інформації, реалізації проектів і програм, планів і договорів.

4.8. Здійснює експертизу технічної документації, нагляд і контроль за станом і експлуатацією устаткування, виявляє резерви, встановлює причини системних збоїв і зривів рішень і несправностей у роботі устаткування, вживає заходів по їх усуненню і підвищенню ефективності використання устаткування.

4.9. Стежить за дотриманням установлених вимог, норм, що діють, правил і стандартів.

4.10. Організує роботу з підвищення науково-технічних знань працівників, навчанню персоналу на робочих місцях.

4.11. Сприяє розвитку творчої ініціативи, раціоналізації, винахідництва, впровадженню вітчизняних і закордонних досягнень в області експлуатації і проектування систем обробки інформації, використанню передового досвіду, що забезпечують ефективну роботу засобів обчислювальної техніки.

 1. Права інженера по АСУ ІОЦ

Інженер по АСУ ІОЦ має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по АСУ ІОЦ

Інженер по АСУ ІОЦ несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по АСУ ІОЦ

Режим роботи інженера по АСУ ІОЦ визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по АСУ ІОЦ визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00