Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

Посадова інструкція інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера по автоматизованих системах управління виробництвом.

1.2  Інженер по автоматизованих системах управління виробництвом відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер по автоматизованих системах управління виробництвом призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу автоматизованих систем управління виробництвом.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу автоматизованих систем управління виробництвом

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

¾

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

¾

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера по автоматизованих системах управління виробництвом:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу*

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з питань організації автоматизованих систем управління виробництвом.

Перспективи розвитку підприємства.

Організація економічного планування й оперативного регулювання виробництва.

Структура підприємства, виробничі і функціональні зв'язки між його підрозділами.

Задачі і зміст АСУВ.

Порядок розробки проектів АСУВ і її підсистем, технічних завдань, технічних і робочих проектів.

Економіко-математичні методи.

Основи теорії економічної кібернетики.

Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Порядок постановки задач, їх алгоритмізації.

Методи визначення економічної ефективності впровадження АСУВ.

Стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядницької документації.

Порядок розробки й оформлення технічної документації.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

¾

*На посаду:

- інженера по автоматизованих системах управління виробництвом II категорії - особа, що має вищу професійну (інженерно-економічну чи технічну) освіту і стаж роботи на посаді інженера по автоматизованих системах управління виробництвом або на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою професійною (інженерно-економічною чи технічною) освітою, не менш 3 років;

- інженера по автоматизованих системах управління виробництвом I категорії - особа, що має вищу професійну (інженерно-економічну чи технічну) освіту і стаж роботи на посаді інженера по автоматизованих системах управління виробництвом II категорії не менш 3 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу АСУВ); Положення про відділ автоматизованих систем управління виробництвом, Посадова інструкція інженера АСУВ, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

Інженер по автоматизованих системах управління виробництвом:

4.1. Виконує роботу по проектуванню і впровадженню автоматизованих систем управління виробництвом (АСУВ) на основі застосування сукупності економіко-математичних методів, сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку, елементів теорії економічної кібернетики.

4.2. Вивчає систему і методи керування і регулювання діяльності підприємства, його виробничих і функціональних підрозділів, визначає можливості формалізації елементів діючої системи і доцільності перекладу відповідних процесів на автоматизований режим.

4.3. Здійснює підготовку необхідних даних і бере участь у складанні технічного завдання на проектування АСУВ і її окремих етапів і підсистем, у розробці технічних і робочих проектів.

4.4. Формулює постановку задач, виконує роботу з їх алгоритмізації, виявляє можливості типізації рішень окремих елементів системи, підготовляє пропозиції про застосування в проектуванні АСУВ типових блоків і бере участь у їхньому створенні.

4.5. Вивчає розроблені проектними організаціями і діючі на інших підприємствах системи автоматизованого управління виробництвом з метою використання передового досвіду проектування й експлуатації АСУВ.

4.6. Бере участь у роботі з удосконалювання документообігу на підприємстві, формулює вимоги до змісту і побудови технічної й організаційно-розпорядницької документації, що використовується в системі автоматизованого управління виробництвом.

4.7. Розробляє технологічні схеми обробки інформації з установлених задач АСУВ з обліком організаційного і технічного забезпечення по всіх підсистемах.

4.8. Підготовляє проекти методичних матеріалів, інструкцій і іншої технічної документації, зв'язаної зі створенням і використанням фондів інформаційного використання АСУВ.

4.9. Бере участь у роботі з налагодження, опитної експлуатації і поетапному введенню в дію комплексу технічних засобів АСУВ.

4.10. Здійснює авторський нагляд і періодичний контроль вхідної і вихідної документації.

4.11. Вивчає причини відмовлень і порушень у системі, розробляє пропозиції по їх усуненню і попередженню, по підвищенню якості і надійності АСУВ.

4.12. Надає методичну допомогу підрозділам підприємства в підготовці даних для АСУВ, по оформленню необхідних документів і розшифровці інформації, обробленої засобами обчислювальної техніки.

 1. Права інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

Інженер по автоматизованих системах управління виробництвом має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

Інженер по автоматизованих системах управління виробництвом несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера по автоматизованих системах управління виробництвом

Режим роботи інженера по автоматизованих системах управління виробництвом визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера по автоматизованих системах управління виробництвом визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00