Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з ремонту

Посадова інструкція інженера з ремонту

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з ремонту.

1.2  Інженер з ремонту відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер з ремонту призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника технічного відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику технічного відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

технічному директору, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера з ремонту:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали по технічному обслуговуванню і ремонту устаткування.

Перспективи технічного розвитку підприємства.

Організація ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування.

Єдина система планово-попереджувального ремонту і раціональної експлуатації технологічного устаткування.

Технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування підприємства, правила його технічної експлуатації.

Методи планування ремонтних робіт.

Основні процеси виробництва продукції підприємства.

Передові системи ремонтів і технології ремонтних робіт.

Порядок складання кошторисів на проведення ремонтів, заявок на устаткування, матеріали, запасні частини, інструмент і т.п.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менш 3 років, або на інших посадах, що займаються фахівцями із середнєю професійною освітою, не менш 5 років;

- для інженера з ремонту II категорії потрібна вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з ремонту чи на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менш 3 років;

- для інженера з ремонту I категорії потрібна вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера з ремонту II категорії не менш 3 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера з ремонту

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника технічного відділу); Положення про технічний відділ, Посадова інструкція інженера з ремонту, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера з ремонту

Інженер з ремонту:

4.1. Здійснює розробку перспективних і поточних планів (графіків) різних видів ремонту устаткування й інших основних фондів підприємства (будинків, систем водопостачання, каналізації, повітряних проводів і т.д.), а також заходів для поліпшення їх експлуатації й обслуговування, контролює виконання затверджених планів (графіків).

4.2. Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, що забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування, ефективну роботу підприємства, прогресивні технології ремонту, високоефективні ремонтні пристосування, механізацію трудомістких процесів.

4.3. Бере участь у перевірці технічного стану устаткування, якості ремонтних робіт, а також у прийманні устаткування, яке надходить на підприємство, у необхідних випадках оформляє документацію на його списання чи передачу іншим підприємствам.

4.4. Організує підготовку ремонтних робіт, визначає потреби в запасних частинах для ремонту устаткування, веде роботу по забезпеченню ними підприємства на умовах кооперації.

4.5. Здійснює контроль за діяльністю підрозділів підприємства, що беруть участь у проведенні ремонтних робіт і іспитів устаткування, за дотриманням правил експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за ним.

4.6. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалювання організації обслуговування і ремонту устаткування, на зниження трудомісткості і вартості ремонтних робіт, поліпшення їх якості, підвищення ефективності використання основних фондів (підвищення зносостійкості і зменшення простоїв устаткування).

4.7. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку виробництва, капітального ремонту і модернізації основних фондів, складанні балансу виробничих потужностей і їх використання.

4.8. Розробляє нормативні матеріали по профілактичному обслуговуванню і ремонту устаткування (нормативи ремонтно-експлуатаційних витрат, термінів служби запасних частин, номенклатури змінних і швидкозношуваних деталей, норми і ліміти витрати мастильних матеріалів).

4.9. Аналізує причини підвищеного зносу, аварій і простоїв устаткування і бере участь у розслідуванні їх причин, а також причин виробничого травматизму, вживає заходів по його попередженню.

4.10. Здійснює контроль за дотриманням установлених термінів складання відомостей дефектів, заявок на проведення ремонту.

4.11. Складає заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює правильність їх витрати.

4.12. Готує матеріали для укладення договорів з підприємствами-виготовлювачами на постачання запасних частин і устаткування, а також зі спеціалізованими підрядними організаціями на капітальний ремонт основних (промислово-виробничих і непромислових) фондів, здійснює контроль за витратою коштів на ці цілі.

4.13. Бере участь у роботі, зв'язаної з розробкою і впровадженням стандартів і технічних умов по експлуатації, складу і ремонту устаткування.

4.14. Дає висновки по раціоналізаторських пропозиціях і винаходам, з питань удосконалення конструкції устаткування, організації ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування, надає раціоналізаторам і винахідникам практичну допомогу й організує впровадження прийнятих пропозицій.

4.15. Узагальнює і поширює передовий досвід організації ремонту й експлуатації устаткування.

4.16. Веде облік і паспортизацію устаткування, будинків, споруд і інших основних фондів підприємства, вносить у паспорти зміни після їх ремонту, модернізації і реконструкції, складає необхідну технічну документацію і веде встановлену звітність.

4.17. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

 1. Права інженера з ремонту

Інженер з ремонту має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність інженера з ремонту

Інженер з ремонту несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера з ремонту

Режим роботи інженера з ремонту визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці інженера з ремонту

Умови оплати праці інженера з ремонту визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00