Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера відділу експлуатації

Посадова інструкція інженера відділу експлуатації

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера відділу експлуатації.

1.2  Інженер відділу експлуатації відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер відділу експлуатації призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу експлуатації

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам відділу експлуатації

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера відділу експлуатації:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи*

2.3.

Знання

основи транспортного законодавства;

основи трудового законодавства;

постанови, розпорядження, накази вищестоящих організацій, нормативні документи з питань експлуатації рухомого складу;

правила дорожнього руху;

положення про робочий час і час відпочинку водіїв автомобілів;

призначення, можливості застосування, а також основні технічні й експлуатаційні характеристики автомобілів, причепів і вантажно-розвантажувальних механізмів;

правила технічної експлуатації автотранспорту;

напрямки вантажопотоків у районі діяльності автотранспортного підприємства;

умови перевезень, зазначені в договорах, правила оформлення шляхової і товарно-транспортної документації;

основи математичних методів планування автомобільних перевезень;

тарифи на перевезення і правила їх застосування;

економіку, організацію керування на автотранспорті, організацію праці;

правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

* На посаду:

— інженера відділу експлуатації II категорії призначається особа, що має вищу технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера відділу експлуатації або на інших інженерно-технічних посадах, що займаються фахівцями з вищою освітою, не менш 3 років.

— інженера відділу експлуатації I категорії призначається особа, що має вищу технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера відділу експлуатації II категорії не менш 3 років.

 1. Документи, які регламентують діяльність інженера відділу експлуатації

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про відділ експлуатації, Посадова інструкція інженера відділу експлуатації, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера відділу експлуатації

Інженер відділу експлуатації виконує наступні обов'язки:

4.1. Розробляє нові форми ефективної організації автомобільних перевезень з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху і впроваджує їх.

4.2. Робить розподіл автомобілів з урахуванням виду і роду перевезеного вантажу, максимального використання вантажопідйомності і забезпечення схоронності вантажу.

4.3. Планує централізовані перевезення вантажів і контролює їх впровадження.

4.4. Перевіряє якість виконання змінних (добових) завдань, виявляє випадки порушення транспортного процесу, встановлює їх причини і вживає заходи по їх усуненню.

4.5. Розробляє схеми маршрутної мережі і відстаней перевезень.

4.6. Бере участь в обстеженні стану автомобільних доріг, під'їзних колій до місць виконання вантажно-розвантажувальних робіт, зупинних пунктів.

4.7. Аналізує виконання плану за техніко-експлуатаційними показниками, що характеризують роботу рухомого складу, і забезпечує впровадження заходів щодо поліпшення коефіцієнта використання пробігу, вантажопідйомності, скорочення часу простою під навантаженням-розвантаженням і т.д.

4.8. Розробляє графіки змінності водіїв і контролює дотримання водіями режиму праці і відпочинку.

4.9. Забезпечує продуктивне використання робочого часу.

4.10. Розробляє і підготовляє до затвердження диференційовані маршрутні норми витрати палива для рухомого складу, що працює на постійних маршрутах.

4.11. Систематично виконує аналіз витрати палива по групових нормах по основних експлуатаційних показниках роботи парку і направляє результати аналізу керівництву автотранспортного підприємства й інших відділів для вживання заходів.

4.12. Забезпечує своєчасний звіт водіїв про використання виданих талонів на паливно-мастильні матеріали.

4.13. Організує своєчасне і правильне ведення встановлених форм обліку і звітності про роботу рухомого складу автомобільного транспорту.

 1. Права інженера відділу експлуатації

Інженер відділу експлуатації має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність інженера відділу експлуатації

Інженер відділу експлуатації несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера відділу експлуатації

Режим роботи інженера відділу експлуатації визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці інженера відділу експлуатації визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту