Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція завідувача підприємством роздрібної торгівлі

Посадова інструкція завідувача підприємством роздрібної торгівлі

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність завідувача підприємством роздрібної торгівлі.

1.2  Завідувач підприємством роздрібної торгівлі відноситься до категорії керівників.

1.3  Завідувач підприємством роздрібної торгівлі призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам підприємства, керівникам структурних підрозділів

1.4.4

Працівника заміщає

заступник

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до завідувача підприємством роздрібної торгівлі:

2.1.

Освіта*

вища спеціальна

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи зі спеціальності не менш 5 років

2.3.

Знання

Закон України від 7.02.92 № 2300-I "Про захист прав споживачів", інші закони; Правила продажу окремих видів товарів і інші нормативні правові акти з питань здійснення торгової діяльності.

Порядок роботи торгового підприємства.

Правила підготовки товарів до продажу.

Стандарти і технічні умови на товари, основні їх властивості і якісні характеристики.

Методи обліку товарів, розрахунку потреби в них.

Асортимент, класифікацію, характеристику і призначення товарів, правила розшифровки артикулів і маркірувань товарів.

Гарантійні терміни користування товарами і правила їх обміну.

Шкали розмірів виробів і правила їх визначення, основні вимоги стандартів і технічних умов, пропоновані до якості товарів, тари і їх маркірування.

Види браку і правила бракеражу.

Правила обміну товарів.

Прогресивні форми і методи обслуговування покупців.

Форми облікових документів і порядок складання звітності.

Діючий порядок ціноутворення

Законодавство про працю й охорону праці України

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність завідувача підприємством роздрібної торгівлі

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про підприємство, Посадова інструкція завідувача підприємством роздрібної торгівлі, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки завідувача підприємством роздрібної торгівлі

Завідувач підприємством роздрібної торгівлі:

4.1. Забезпечує дотримання обов'язкових з урахуванням профілю і спеціалізації діяльності підприємства роздрібної торгівлі вимог, встановлених для підприємства в державних стандартах, санітарних, ветеринарних, протипожежних правилах і інших нормативних документах.

4.2. Оформляє, одержує ліцензії, відповідні дозволи й інші документи (сертифікати відповідності, гігієнічні висновки) і представляє їх, або частину інформації, що міститься в цих документах для ознайомлення покупцям.

4.3. Доводить до відома покупців інформацію про товари й іншу інформацію, що сприяє правильному вибору товару покупцем.

4.4. Доводить до покупців відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, назву фірми (найменування), юридичну адресу, режим роботи й ін.

4.5. Забезпечує наявність устаткування, інвентарю відповідно до вимог стандартів, необхідних для збереження якості і безпеки товарів при їх збереженні і реалізації в місці продажу.

4.6. Забезпечує наявність і утримання у справному стані засобів виміру, своєчасне й у встановленому порядку проведення їх метрологічної перевірки.

4.7. Створює належні умови торгового обслуговування, а також можливість правильного вибору товарів покупцями.

4.8. Організовує, планує і координує діяльність підприємства роздрібної торгівлі.

4.9. Керує поточною діяльністю, спрямованою на доведення товарів до споживачів з найменшими витратами.

4.10. Здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

4.11. Аналізує результати продаж і якості обслуговування покупців, розробляє і проводить заходи щодо підвищення якості торгового процесу.

4.12. Веде переговори, зв'язані з постачаннями, замовленнями і реалізацією товарів.

4.13. Оформляє договори постачання, купівлі-продажу, комісії і т.д.

4.14. Забезпечує організацію обліку товарно-матеріальних цінностей і представляє звітність про обсяги зроблених продаж директору підприємства (власнику).

4.15. Приймає рішення про призначення, переміщення і звільнення з посад, що займаються, працівників торгового підприємства; застосовує міри заохочення працівників, що відрізнилися, накладає стягнення на порушників виробничої і трудової дисципліни.

4.16. Керує працівниками підприємства роздрібної торгівлі.

4.17. Представляє інтереси підприємства і діє від його імені.

 1. Права завідувача підприємством роздрібної торгівлі

Завідувач підприємством роздрібної торгівлі має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність завідувача підприємством роздрібної торгівлі

Завідувач підприємством роздрібної торгівлі несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи завідувача підприємством роздрібної торгівлі

Режим роботи завідувача підприємством роздрібної торгівлі визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці завідувача підприємством роздрібної торгівлі

Умови оплати праці завідувача підприємством роздрібної торгівлі визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту