Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція директора автотранспортного підприємства

Посадова інструкція директора автотранспортного підприємства

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність директора автотранспортного підприємства.

1.2  Директор автотранспортного підприємства відноситься до категорії керівників.

1.3  Директор автотранспортного підприємства призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

засновнику(ам) автотранспортного підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

співробітникам автотранспортного підприємства

1.4.4

Працівника заміщає

заступник директора

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до директора автотранспортного підприємства:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 5 років

2.3.

Знання

Статут автомобільного транспорту;

законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність автотранспортного підприємства, постанови регіональних і місцевих органів державної влади і керування, що визначають пріоритетні напрямки розвитку економіки й автотранспортної галузі;

методичні і нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності автотранспортного підприємства;

профіль, спеціалізацію й особливості структури автотранспортного підприємства;

перспективи технічного, економічного і соціального розвитку автотранспортної галузі і підприємства;

виробничі потужності і кадрові ресурси автотранспортного підприємства;

технологію виробництва продукції автотранспортного підприємства;

податкове й екологічне законодавство;

порядок складання й узгодження бізнес-планів виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності автотранспортного підприємства;

методи господарювання і керування автотранспортного підприємства;

систему економічних індикаторів, що дозволяють автотранспортному підприємству визначати своє положення на ринку і розробляти програми виходу на нові ринки збуту автотранспортних послуг;

порядок укладення і виконання господарських і фінансових договорів;

кон'юнктуру ринку автотранспортних послуг;

керування економікою і фінансами автотранспортного підприємства;

організацію виробництва і праці;

порядок розробки і укладення галузевих тарифних угод, колективних договорів і регулювання соціально-трудових відносин;

трудове законодавство;

правила і норми охорони праці;

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність директора автотранспортного підприємства

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Положення про автотранспортне підприємство, Посадова інструкція директора автотранспортного підприємства, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки директора автотранспортного підприємства

Директор автотранспортного підприємства:

4.1 Керує відповідно до чинного законодавства виробничо-господарською і фінансово-економічною діяльністю автотранспортного підприємства, несучи всю повноту відповідальності за наслідки прийнятих рішень, схоронність і ефективне використання майна автотранспортного підприємства, а також за фінансово-господарські результати його діяльності.

4.2. Організує роботу й ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів і виробничих одиниць, направляє їх діяльність на розвиток і удосконалювання діяльності автотранспортного підприємства з урахуванням соціальних і ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи автотранспортного підприємства, ріст обсягів збуту автотранспортних послуг і збільшення прибутку, якості і конкурентноздатності послуг, що надаються, їх відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного і закордонного ринку і задоволення потреб населення й організацій в автотранспортних послугах.

4.3. Забезпечує виконання автотранспортним підприємством усіх зобов'язань перед регіональним і місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками і кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських і трудових договорів (контрактів і бізнес-планів).

4.4. Організує виробничо-господарську діяльність на основі широкого використання новітньої техніки і технологій, прогресивних форм керування й організації праці, науково-обгрунтованих нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку автотранспортних послуг і передового досвіду (вітчизняного і закордонного) з метою всілякого підвищення технічного рівня і якості автотранспортних послуг, їх економічної ефективності, раціонального використання виробничих резервів і ощадливої витрати усіх видів ресурсів.

4.5. Вживає заходи по забезпеченню автотранспортного підприємства кваліфікованими кадрами, раціональному використанню і розвитку їх професійних знань і досвіду, створенню безпечних і сприятливих для життя і здоров'я умов праці, по дотриманню вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

4.6. Забезпечує правильне сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності в обговоренні і рішенні питань, моральних і матеріальних стимулів підвищення ефективності виробництва, застосування принципу матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати у встановлений термін.

4.7. Разом із трудовими колективами і профспілковими організаціями забезпечує на основі принципів соціального партнерства розробку, укладення і виконання колективного договору, дотримання трудової дисципліни, сприяє розвитку трудової мотивації, ініціативи й активності робітників та службовців підприємства.

4.8. Вирішує питання, що стосуються фінансово-економічної і виробничо-господарської діяльності автотранспортного підприємства, у межах наданих йому законодавством прав, доручає ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим особам - заступникам директора, керівникам виробничих одиниць і філій автотранспортного підприємства, а також функціональних і виробничих підрозділів.

4.9. Забезпечує дотримання законності в діяльності автотранспортного підприємства і здійсненні його господарсько-економічних зв'язків, використання правових засобів для фінансового керування і функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної і фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин, забезпечення інвестиційної привабливості автотранспортного підприємства з метою підтримки і розширення масштабів підприємницької діяльності.

4.10. Захищає майнові інтереси в суді, арбітражі, органах державної влади і керування.

 1. Права директора автотранспортного підприємства

Директор автотранспортного підприємства має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність директора автотранспортного підприємства

Директор автотранспортного підприємства несе відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи директора автотранспортного підприємства

Режим роботи директора автотранспортного підприємства визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці директора автотранспортного підприємства

Умови оплати праці директора автотранспортного підприємства визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту