Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція головної медичної сестри

Посадова інструкція головної медичної сестри

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність головної медичної сестри.

1.2  Головна медична сестра відноситься до категорії керівників.

1.3  Головна медична сестра призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника медичної установи.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику медичної установи

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до головної медичної сестри:

2.1.

Освіта*

вища медична

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Конституцію України.

Закони України й інші нормативні правові акти з питань охорони здоров'я.

Порядок складання графіків роботи і розміщення середнього і молодшого медичного персоналу.

Теоретичні основи гігієни й організації охорони здоров'я.

Організацію соціальної і медичної реабілітації хворих.

Теоретичні й організаційні основи санітарно-епідеміологічної служби.

Організацію санітарної освіти, гігієнічного виховання населення і пропаганди здорового способу життя.

Законодавство про працю й охорону праці.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність головної медичної сестри

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження керівника медичної установи; Положення про медичну установу, Посадова інструкція головної медичної сестри, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки головної медичної сестри

Головна медична сестра:

4.1. Забезпечує раціональну організацію праці середнього і молодшого медичного персоналу, підвищення їх кваліфікації.

4.2. Здійснює своєчасну виписку, розподіл і збереження перев'язочних матеріалів, медикаментів і ін., у тому числі отрутних і наркотичних засобів, веде облік їх витрати.

4.3. Контролює:

роботу середнього і молодшого медичного персоналу по прийому і виписці хворих;

транспортування хворих всередині відділень лікарні;

виконання середнім медичним персоналом лікарських призначень;

санітарно-гігієнічне утримання відділень лікарні, одягу і білизни хворих;

своєчасність і якість дезінфекції приміщень, де знаходилися інфекційні хворі.

 1. Права головної медичної сестри

Головна медична сестра має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність головної медичної сестри

Головна медична сестра несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи головної медичної сестри

Режим роботи головної медичної сестри визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці головної медичної сестри

Умови оплати праці головної медичної сестри визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом керівника медичної установи.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00