Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція мельника

Посадова інструкція мельника

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність мельника.

1.2  Мельник відноситься до категорії фахівців.

1.3  Мельник призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Начальнику млина

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до мельника:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за професіею мельника 3-го розряду

2.3.

знання

схеми технологічних процесів підготовки зерна до помелу, розмелювання та просіювання;

будову та принцип роботи розмельного, просіювального, зерноочисного та допоміжного і устаткування;

борошномельні властивості продовольчих та фуражних культур;

норми витрат сировини, стандарти та технічні умови на сировину і готову продукцію;

умови ефективної роботи устаткування.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для мельника 4-го розряду

Вимоги для мельника 3-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

 1. Документи, які  регламентують діяльність мельника

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут млина, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника млина); Положення про млин, Посадова інструкція мельника, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки мельника

4.1. Веде процес розмелювання продовольчих та фуражних культур (зернових, бобових та ін.) на вальцьових млинах продуктивністю до 50т зерна за добу та всіх жорнових млинах із і виконанням операцій з підготовки зернопродуктів до помелу: очищає зернову масу від домішок, очищає поверхню зерна, гідротермічно оброблює зерно, готує помельні суміші.

4.2. Забезпечує безперебійне та рівномірне   подавання   зерна   на   розмелювання,   заданий   ступінь здрібнення (величини продуктів розмелювання), якість проміжного та кінцевого продукту.

4.3. Зважує, пакує та транспортує борошно.

4.4. Регулює за допомогою різних пристроїв паралельність робочих площин, верхнього та   нижнього   каменів   жорнових   посадів,    вальців,    правильність установлення бігуна,  площини посадки обручів, швидкість руху та продуктивність.

4.5. Насікає  та  наковує  жорна,   веде   балансування  та встановлення   посадів.

4.6. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій.

4.7. На невеликих млинах веде документацію з обліку сировини та готової продукції.

 1. Права мельника

Мельник має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалистів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалистів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність мельника

Мельник відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи мельника

Режим роботи мельника визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці мельника визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00