Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція контролера теплоізоляційних виробів

Посадова інструкція контролера теплоізоляційних виробів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність контролера теплоізоляційних виробів.

1.2  Контролер теплоізоляційних виробів відноситься до категорії фахівців.

1.3  Контролер теплоізоляційних виробів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику закладу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до контролера теплоізоляційних виробів:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

технічні умови, стандарти та норми на сировину, в'яжучих компоненти, покривні та пакувальні матеріали, готову продукцію;

методи випробувань;

правила відбирання проб; порядок складування та маркування продукції.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для контролера теплоізоляційних виробів 5-го розряду

 1. Документи, які  регламентують діяльність контролера теплоізоляційних виробів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу виробництва теплоізоляційних матеріалів); Положення про відділ виробництва теплоізоляційних матеріалів, Посадова інструкція контролера теплоізоляційних виробів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки контролера теплоізоляційних виробів

4.1. Контролює, приймає та перевіряє на відповідність технічним умовам, стандартам та нормам сировину, в'яжучих компоненти, напівфабрикати та готову продукцію.

4.2. Відбирає проби для суцільної та відбіркової перевірки в процесі виробництва та на складі готової продукції.

4.3. Стежить за правильністю ведення технологічного процесу, складування та відвантаження продукції.

4.4. Записує результати до журналу.

 1. Права контролера теплоізоляційних виробів

Контролер теплоізоляційних виробів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність контролера теплоізоляційних виробів

Контролер теплоізоляційних виробів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи контролера теплоізоляційних виробів

Режим роботи контролера теплоізоляційних виробів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці контролера теплоізоляційних виробів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00