Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція виробника таблеток

Посадова інструкція виробника таблеток

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність виробника таблеток.

1.2  Виробник таблеток відноситься до категорії фахівців.

1.3  Виробник таблеток призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до виробника таблеток:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

рецептури таблеткової маси;

технологію приготування та формування таблеток типу "Холодок";

методи та ступінь подрібнення грануляту;

вимоги до якості таблеткової маси, яка надходить на формування;

будову та принцип дії обслуговуваного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і транспортних засобів;

правила регулювання подавання таблеткової маси у преси.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для виробника таблеток 4-го розряду

Вимоги для виробника таблеток 3-го розряду: Професійно-технічна освіта. Підвищенні кваліфікації . Без вимог до стажу роботи.

 1. Документи, які  регламентують діяльність виробника таблеток

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу кондитерського виробництва); Положення про відділ кондитерського виробництва, Посадова інструкція виробника таблеток, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки виробника таблеток

4.1. Веде процес виготовлення таблеток типу "Холодок".

4.2. Готує масу для таблеток.

4.3. Завантажує сировину у варильний котел.

4.4. Готує емульсію.

4.5. Стежить за процесом уварювання емульсії і подає емульсію у лійку мікс-машини.

4.6. Стежить за процесом сушіння грануляту в сушарці, регулює температурний режим сушіння.

4.7. Відбирає проби та перевіряє ґранулят на вологість у процесі сушіння.

4.8. У разі потреби пересипає сирий ґранулят з нижнього ярусу сушарки на верхній.

4.9. У  разі  утворення  великих  пластів  грануляту  в  сушарці розколює їх на дрібні шматки.

4.10. Подає сухий ґранулят транспортером у дезінтеґратор, стежить за розмелюванням його у  порошок.

4.11. Подає порошок у мікс-машину з подальшим додаванням згідно з рецептурою м'ятної олії і стеарату кальцію.

4.12. Стежить за змішуванням таблеткової маси і визначає її готовність.

4.13. Подає готову масу в місткість на вистоювання.

4.14. Регулює    роботу устаткування  та контрольно-вимірювальних приладів.

 1. Права виробника таблеток

Виробник таблеток має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалистів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалистів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність виробника таблеток

Виробник таблеток відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи виробника таблеток

Режим роботи виробника таблеток визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці виробника таблеток визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту