Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція виробника свічок

Посадова інструкція виробника свічок

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність виробника свічок.

1.2  Виробник свічок відноситься до категорії фахівців.

1.3  Виробник свічок призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до виробника свічок:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

технологію процесів варіння свічкової маси, протравлення ґноту, відливання свічок;

властивості стеарину, парафіну, сірчаної кислоти та інших хімікатів;

правила приготування хімічних розчинів;

стандарти на свічки;

будову і режим роботи устаткування на дільниці;

види І призначення контрольно-вимірювальних приладів.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

3-й розряд

Вимоги для виробника свічок 2-го розряду: Базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

 1. Документи, які  регламентують діяльність виробника свічок

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу вирбництва свічок); Положення про відділ вирбництва свічок, Посадова інструкція виробника свічок, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки виробника свічок

4.1. Веде процес варіння свічкової маси, протравлення ґноту, відливання свічок.

4.2. Очищає стеарин і парафін шляхом кип'ятіння в розчині сірчаної кислоти і промивання водою.

4.3. Перекачує трубами очищену масу в мішалки.

4.4. Регулює подавання води та пари.

4.5. Змішує стеарин, парафін та інші добавки відповідно до заданої рецептури.

4.6. Стежить за приготуванням свічкової маси.

4.7. Протравляє гніт хімікатами: розчином борної кислоти, фосфорнокислим амонієм, сірчанокислим амонієм, сірчаною кислотою.

4.8. Приймає ґноти та хімікати.

4.9. Замочує і кип'ятить ґноти у дистильованій або дуже м'якій воді.

4.10. Готує розчин для протравлення, завантажує в нього ґніт і кип'ятить.

4.11. Віджимає і сушить протравлений ґніт.

4.12. Регулює режим сушіння ґноту в сушильних камерах.

4.13. Вивантажує ґніт і перевіряє його якість.

4.14. Відливає свічки на свічковідливних машинах.

4.15 Приймає і заправляє ґніт у машини.

4.16. Прогріває форми та заливає їх свічковою масою.

4.17. Регулює подавання води для охолодження свічок.

4.18. Зрізає свічки.

4.19. Веде встановлений облік.

4.20. Здає готову продукцію.

 1. Права виробника свічок

Виробник свічок має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалистів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалистів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність виробника свічок

Виробник свічок відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи виробника свічок

Режим роботи виробника свічок визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці виробника свічок визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту