Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція виробника кісткового вугілля

Посадова інструкція виробника кісткового вугілля

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність виробника кісткового вугілля.

1.2  Виробник кісткового вугілля відноситься до категорії фахівців.

1.3  Виробник кісткового вугілля призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до виробника кісткового вугілля:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

будову обслуговуваного устаткування;

технологію регенерації кісткового вугілля;

вимоги до якості регенерованого вугілля;

розмір гранул кісткового вугілля.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для виробника кісткового вугілля 3-го розряду

Вимоги для виробника кісткового вугілля:

2-го розряду: Професійно-технічна  освіта або  повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

 1. Документи, які  регламентують діяльність виробника кісткового вугілля

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу вирбництва консервованої продукції); Положення про відділ виробництва консервованої продукції, Посадова інструкція виробника кісткового вугілля, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки виробника кісткового вугілля

4.1. Веде процес випалювання, хімічної і термічної регенерації кісткового вугілля.

4.2. Пропарює, просушує і прожарює кісткову крупку у ретортах кісткожарової печі.

4.3. Контролює і регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуально режим прожарювання, дозування хімікатів, завантаження кісткового вугілля, норми виходу.

4.4. Попереджує і усуває причин відхилень від норми технологічного режиму регенерації вугілля на всіх стадіях обробки за результатами хімічних аналізів.

4.5. Усуває несправності в роботі устаткування.

 1. Права виробника кісткового вугілля

Виробник кісткового вугілля має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність виробника кісткового вугілля

Виробник кісткового вугілля відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи виробника кісткового вугілля

Режим роботи виробника кісткового вугілля визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці виробника кісткового вугілля визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00