Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція начальника бюро техніко-економічних досліджень

Посадова інструкція начальника бюро техніко-економічних досліджень

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника бюро техніко-економічних досліджень.

1.2  Начальник бюро техніко-економічних досліджень відноситься до категорії керівників.

1.3  Начальник бюро техніко-економічних досліджень призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника планово-економічного відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику планово-економічного відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

працівникам бюро техніко-економічних досліджень

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до начальника бюро техніко-економічних досліджень:

2.1.

Освіта*

вища професійна (економічна чи інженерно-економічна)

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи зі спеціальності не менш 5 років.

2.3.

Знання

Нормативні і методичні матеріали, що регламентують виробничо-господарську діяльність підприємства.

Стратегію і перспективи розвитку підприємства.

Профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства.

Стан перспективи розвитку галузі, ринків збуту продукції, робіт (послуг).

Систему економічних стандартів і показників підприємства.

Форми організації і методи обліку й аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства і його підрозділів.

Методи порівняльного аналізу результатів роботи підприємства з показниками підприємств, що випускають аналогічну продукцію.

Організацію економічної роботи на підприємстві.

Методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, заходів щодо підвищення конкурентноздатності продукції, удосконалюванню організації праці і керування.

Вітчизняний і закордонний досвід раціональної організації економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.

Економіку й організацію виробництва, праці і керування.

Основи технології виробництва.

Організацію статистичного обліку в галузі і на підприємстві.

Основи трудового законодавства.

Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність начальника бюро техніко-економічних досліджень

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника планово-економічного відділу.); Положення про бюро техніко-економічних досліджень, Посадова інструкція начальника бюро техніко-економічних досліджень, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки начальника бюро техніко-економічних досліджень

Начальник бюро техніко-економічних досліджень:

4.1. Здійснює керівництво проведенням економічних досліджень виробничо-господарської діяльності підприємства з метою обґрунтування впровадження нових технологій, зміни асортименту продукції з урахуванням кон'юнктури ринку, розробки пропозицій по удосконалюванню керування підприємством і ефективним виявленням і використанням наявних ресурсів для забезпечення конкурентноздатності виробленої продукції, робіт (послуг) і одержання прибутку.

4.2. Забезпечує участь бюро в проведенні маркетингових досліджень, визначенні перспектив розвитку підприємства, розробці пропозицій по складанню бізнес-планів.

4.3. Організує роботу зі збору, систематизації і вивченню статистичної інформації, що характеризує показники виробничо-господарської діяльності підприємства і його підрозділів, а також підприємств, що випускають аналогічну продукцію.

4.4. Проводить аналіз показників виробничо-господарської діяльності підприємства і його підрозділів з метою визначення можливого підвищення конкурентноздатності продукції (робіт, послуг), регулювання обсягів виробництва з урахуванням вимог ринку.

4.5. Забезпечує створення якісної нормативно-методичної бази планування і проведення комплексного економічного аналізу усієї виробничо-господарської діяльності підприємства і його підрозділів, стежить за її своєчасним відновленням.

4.6. Керує проведенням аналізу виконання виробничих програм по обсягам виробництва і якості продукції (у тому числі по основним її видам), продуктивності праці, ефективності використання основних і оборотних засобів, ритмічності виробництва, змін собівартості продукції (у порівнянні з попереднім періодом і з установленими нормативами) і ін.

4.7. Організує розробку на основі результатів аналізу діяльності підприємства пропозицій по використанню внутрішньогосподарських резервів підвищення її ефективності.

4.8. Забезпечує методичне керівництво структурними підрозділами підприємства по проведенню оперативного економічного аналізу ходу виконання планових завдань, виявленню і визначенню шляхів використання резервів виробництва.

4.9. Організує роботу з проведення економічних досліджень на основі використання передових інформаційних технологій і обчислювальних засобів.

4.10. Забезпечує підготовку матеріалів по окремим питанням, зв'язаним з економічним аналізом показників виробничо-господарської діяльності підприємства за розпорядженням вищестоящого керівництва.

4.11. Забезпечує підготовку техніко-економічних обґрунтувань по новим проектам підприємства (реконструкція, відкриття нових об'єктів, ін.), необхідним для складання бізнес-плану.

4.12. Бере участь у розробці бізнес-плану підприємства.

4.13. Керує працівниками бюро.

 1. Права начальника бюро техніко-економічних досліджень

Начальник бюро техніко-економічних досліджень має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність начальника бюро техніко-економічних досліджень

Начальник бюро техніко-економічних досліджень несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи начальника бюро техніко-економічних досліджень

Режим роботи начальника бюро техніко-економічних досліджень визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці начальника бюро техніко-економічних досліджень

Умови оплати праці начальника бюро техніко-економічних досліджень визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту