Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція апаратника виробництва мастила

Посадова інструкція апаратника виробництва мастила

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника виробництва мастила.

1.2  Апаратник виробництва мастила відноситься до категорії  технічних виконавців.

1.3  Апаратник виробництва мастила призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника виробництва мастила:

2.1.

Освіта*

Неповна вища (молодший спеціаліст).

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією апаратника виробництва технічної продукції 4 розряду - не менше 1 року.

2.3.

знання

конструкцію обслуговуваного устаткування;

правила обслуговування установок, які працюють під тиском;

схеми і правила керування паровими, повітряними, водяними комунікаціями;

правила користування контрольно-вимірювальними приладами;

види і властивості сировини; технологічні режими переробки технічної сировини;

стандарти на готову продукцію;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

5-й розряд, підвищення кваліфікації.

* - Для апаратника виробництва мастила 4-го розряду потрібна професійно-технічна освіта або повна чи базова середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві.  Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічною професією 3 розряду - не менше 1 року.

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника виробництва мастила

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ виробництва мастила, Посадова інструкція апаратника виробництва мастила, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратника виробництва мастила

4.1.                       Веде процес збезводнювання жирів під час виробництва мастила шляхом сушіння у вакуум-сушильному апараті з мішалкою, регулює температуру та подає пару за приладами  і  зупиняє     мішалку;

4.2.                       Перекачує     жир     в охолоджувальний чан;

4.3.                       Зливає охолоджений жир для кристалізації.

4.4.                       Веде процес кристалізації та пресування жиру.

4.5.                       Регулює  температурний режим охолодження і підгримує його на необхідному рівні.

4.6.                       Подає кристалізований жир  під прес, регулює режим тиску та пресування.

4.7.                       Розвантажує прес, зливає  відпресований  жир   і   передає   його   на нейтралізацію.

4.8.                       Зливає мастило.

4.9.                       Чистить, промиває устаткування і змащує механізми.

4.10.  Додержується   правил   і   норм   охорони   праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 1. Права апаратника виробництва мастила

Апаратник виробництва мастила має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника виробництва мастила

Апаратник виробництва мастила відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратника виробництва мастила

Режим роботи апаратника виробництва мастила визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратника виробництва мастила визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00