Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів

Посадова інструкція апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів.

1.2  Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів відноситься до категорії  технічних виконавців.

1.3  Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням керівника відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику відділа

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

---

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна

2.2.

досвід роботи

Стаж роботи за професією апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів 3 розряду — не менш 1 року.

2.3.

знання

будову обслуговуваного устаткування;

склад і фізико-хімічні властивості молока і знежиреного молока; технології. виробництва кисломолочних продуктів резервуарним способом дитячих продуктів, казеїнових лікувальних препаратів та бактеріальних заквасок;

правила і норми охорони праці, виробничої санітарії їй протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

4-й розряд, підвищення кваліфікації.

* для апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів 3- розряду потрібна професійно-технічна освіта або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

 1. Документи, які  регламентують діяльність апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (керівника відділу); Положення про відділ виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів, Посадова інструкція апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів

4.1  Веде процес виробництва кисломолочних продуктів (кефір, ацидофілін тощо) резервуарним способом, а також дитячих   молочних   сумішей   і   казеїнових   лікувальних   препаратів. Наповнює місткості пастеризованим та охолодженим до температури сквашення молоком.

4.2  Визначає кількість закваски за розрахунковими формулами технологічної інструкції.

4.3  Вводить бактеріальну закваску в молоко залежно від виду продукту.

4.4  Перемішує заквашене молоко у резервуарах,   стежить   за   температурою   дозрівання   і   кислотністю продукту.

4.5  Регулює подавання  охолоджувальної суміші  в  оболонку ґанків або в пластинчастий охолодник для охолодження продуктів за приладами автоматичного контролю.

4.6  Перевіряє за даними лабораторних аналізів готовність сквашеного молока.

4.7  Регулює подавання продукції на розливання.

4.8  Готує    розчини    компонентів    і    молочно-вітамінних концентратів,    провадить    високотемпературну    теплову    обробку сировини і компонентів, заквашування і сквашування суміші спеціально підібраними   чистими   культурами   ацидофільної   палички.

4.9  Вводить компоненти або молочно-вітамінні концентрати у сквашену суміш, додержуючись   санітарно-гігієнічних  режимів,   перемішує  суміш   із компонентами до отримання однорідної консистенції продукту.

4.10                     Веде процеси гомогенізації, стерилізації дитячих продуктів, а також інші операції відповідно до вимог спеціальної рецептури.

4.11                     Оцінює якість продукції і підготовляє її до здавання.

4.12                     Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 1. Права апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів

Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлених у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів

Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів

Режим роботи апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці апаратника виробництва кисломолочних та дитячих молочних продуктів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00