Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція адміністратора торгового залу

Посадова інструкція адміністратора торгового залу

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність адміністратора торгового залу.

1.2  Адміністратор торгового залу відноситься до категорії фахівців.

1.3  Адміністратор торгового залу призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням комерційного директора і по узгодженню з начальником відділу продаж.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу продаж

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

комерційному директору

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до адміністратора торгового залу:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Закон України «Про захист прав споживачів», інші закони, що встановлюють вимоги до здійснення торгівлі.

Правила продажу окремих видів товарів і інші нормативні правові акти з питань торгового обслуговування.

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів, що стосуються роботи торгового підприємства.

Структуру керування підприємством, права й обов'язки працівників підприємства і режим їхньої роботи.

Правила і методи організації процесу обслуговування покупців.

Види реалізованих підприємством товарів і послуг, що робляться.

Основи маркетингу й організації реклами.

Основи викладення (позиціонування) товарів.

Принципи планування й оформлення торгового залу, вітрин.

Основи естетики, етики і соціальної психології.

Основи економіки, організації праці і керування.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

додаткова підготовка по організації торгового процесу

* чи середня професійна освіта і стаж роботи в торгівлі не менш 1 року; 2 років;

 1. Документи, які регламентують діяльність адміністратора торгового залу

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (комерційного директора, начальника відділу продаж); Положення про відділ продаж, Посадова інструкція адміністратора торгового залу, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки адміністратора торгового залу

Адміністратор торгового залу:

4.1. Здійснює керівництво персоналом торгового залу (продавцями, продавцями-консультантами, касирами).

4.2. Підготовляє і передає замовлення на подачу товарів з місць збереження.

4.3. Організує подачу товарів у торговий зал і керівництво роботою по викладенню товарів.

4.4. Веде оперативний облік залишків товарів у торговому залі і повідомляє (керівнику торгового підприємства, іншій посадовій особі) дані про товари з критичним мінімумом залишків, із критичним терміном придатності, а також дані про товари підвищеного, рівномірного і зниженого попиту.

4.5. Здійснює керування:

— запасами товарів у торговому залі;

— асортиментом товарів.

4.6. Здійснює контроль за дотриманням персоналом торгового залу:

— належної якості і культури обслуговування покупців при наданні послуг торгівлі;

— правил продажу товарів і санітарно-гігієнічних вимог;

— правил охорони праці і техніки безпеки, протипожежної безпеки.

4.7. Організує обслуговування покупців, що роблять великі покупки.

4.8. Організує інформування покупців:

— про товари (їх споживчих властивостях, асортименті, цінах, ін.);

— про супутні послуги, що робляться, (зборка, підключення, доставка, ін.);

— про режим роботи торгового підприємства.

4.9. При необхідності надає допомогу покупцям у виборі товарів.

4.10. Організує перевірку якості і безпеки товарів, що надходять у продаж, термінів їх придатності.

4.11. Вилучає з продажу неякісні товари, товари з минулими термінами придатності, несправні і дефектні товари.

4.12. Здійснює контроль за наявністю цінників на товарах.

4.13. Контролює дотримання працівниками торгового залу трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, вимог санітарії і гігієни.

4.14. Відслідковує зловживання з боку персоналу торгового залу.

4.15. Вживає заходи з вирішення конфліктних ситуацій з покупцями.

4.16. Інформує керівництво торгового підприємства про недоліки в обслуговуванні покупців.

4.17. Здійснює контроль за справністю устаткування торгового залу й інформує керівництво торгового підприємства про несправність устаткування для вживання необхідних заходів.

4.18. Аналізує результати роботи торгового залу по наступним напрямкам:

— дані про розміри продаж (по групам товарів, по конкретним товарам);

— дані про зміну асортименту товарів у торговому залі.

4.19. Обслуговує операції повернення, списання, переоцінки і резервування товарів.

4.20. Використовує в роботі автоматизовані системи керування продажами в торговому залі.

4.21. Складає звіти про рух товарів.

4.22. Бере участь в інвентаризаціях.

4.23. Організує в екстремальних ситуаціях евакуацію покупців з торгового залу, викликає міліцію, «швидку допомогу», ін.

 1. Права адміністратора торгового залу

Адміністратор торгового залу має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність адміністратора торгового залу

Адміністратор торгового залу несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи адміністратора торгового залу

Режим роботи адміністратора торгового залу визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці адміністратора торгового залу визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00