Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція адміністратора мереж

Посадова інструкція адміністратора мереж

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність адміністратора мереж.

1.2  Адміністратор мереж відноситься до категорії фахівців.

1.3  Адміністратор мереж призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу інформаційних технологій.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу інформаційних технологій

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до адміністратора мереж:

2.1.

Освіта*

(вища; середня), професійна (технічна)

2.2.

Досвід роботи

досвід роботи з персональними комп'ютерами, а також практика по створенню й обслуговуванню мереж не менш (2 років; 3 років; ін.)

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів, що стосуються методів програмування і використання обчислювальної техніки при обробці інформації.

Техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації.

Апаратне і програмне забезпечення мереж.

Принципи найпростішого ремонту апаратного забезпечення.

Нормалізовані мови програмування.

Діючі стандарти, системи числень, шифрів і кодів.

Методи програмування.

Системи організації комплексного захисту інформації, способи попередження несанкціонованого доступу до інформації.

Порядок оформлення технічної документації.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність адміністратора мереж

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу інформаційних технологій); Положення про відділ інформаційних технологій, Посадова інструкція адміністратора мереж, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки адміністратора мереж

Адміністратор мереж:

4.1.Встановлює на сервери і робочі станції мережне програмне забезпечення.

4.2. Конфігурує систему на сервері.

4.3. Забезпечує інтегрування програмного забезпечення на файлах-серверах, серверах систем керування базами даних і на робочих станціях.

4.4. Підтримує робочий стан програмного забезпечення сервера.

4.5. Реєструє користувачів, призначає ідентифікатори і паролі.

4.6. Навчає користувачів роботі в мережі, веденню архівів; відповідає на питання користувачів, зв'язані з роботою в мережі; складає інструкції по роботі з мережним програмним забезпеченням і доводить їх до відома користувачів.

4.7. Контролює використання мережних ресурсів.

4.8. Організує доступ до локальної і глобальної мереж.

4.9. Встановлює обмеження для користувачів по:

— використанню робочої станції чи сервера;

— часу;

— ступеня використання ресурсів.

4.10. Забезпечує своєчасне копіювання і резервування даних.

4.11. Звертається до технічного персоналу при виявленні несправностей мережного устаткування.

4.12.Бере участь у відновленні працездатності системи при збоях і виході з ладу мережного устаткування.

4.13. Виявляє помилки користувачів і мережного програмного забезпечення і відновлює працездатність системи.

4.14. Проводить моніторинг мережі, розробляє пропозиції по розвитку інфраструктури мережі.

4.15. Забезпечує:

— мережну безпеку (захист від несанкціонованого доступу до інформації, перегляду чи зміни системних файлів і даних);

— безпека міжмережної взаємодії.

4.16. Готує пропозиції по модернізації і придбанню мережного устаткування.

4.17. Здійснює контроль за монтажем устаткування фахівцями сторонніх організацій.

4.18. Повідомляє своєму безпосередньому керівнику про випадки зловживання мережею і вжитими заходами.

4.19. Веде журнал системної інформації, іншу технічну документацію.

 1. Права адміністратора мереж

Адміністратор мереж має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність адміністратора мереж

Адміністратор мереж несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи адміністратора мереж

Режим роботи адміністратора мереж визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці адміністратора мереж визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту