Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція адміністратора

Посадова інструкція адміністратора

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність адміністратора.

1.2  Адміністратор відноситься до категорії фахівців.

1.3  Адміністратор призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням технічного директора і за узгодженням з начальником відділу інформації.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу інформації

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

технічному директору, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до адміністратора:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 2 років

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів, що стосуються роботи підприємства.

Структура керування компанією, права й обов'язки працівників організації і режим їхньої роботи.

Правила і методи організації процесу обслуговування відвідувачів.

Види послуг, що робляться.

Основи маркетингу та організації реклами.

Принципи планування й оформлення приміщень, вітрин.

Основи естетики, етики і соціальної психології.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які  регламентують діяльність адміністратора

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу інформації); Положення про відділ інформації, Посадова інструкція адміністратора, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки адміністратора

4.1. Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів, створенню для них комфортних умов.

4.2. Здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей.

4.3. Консультує відвідувачів з питань наявності послуг, що надаються.

4.4. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій.

4.5. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів і проводить відповідні організаційно-технічні заходи.

4.6. Здійснює контроль за раціональним оформленням приміщень, стежить за відновленням і станом реклами в приміщеннях і на будинку.

4.7. Забезпечує чистоту і порядок у приміщеннях і на прилягаючих до них чи будинку територіях.

4.8. Контролює дотримання працівниками організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, вимог виробничої санітарії і гігієни.

4.9. Інформує керівництво організації про наявні недоліки в обслуговуванні відвідувачів, вживає заходів щодо їх ліквідації.

4.10. Здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва організації.

4.11. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

 1. Права адміністратора

Адміністратор має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції щодо їх усунення.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність адміністратора

Адміністратор несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи адміністратора

Режим роботи адміністратора визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці адміністратора визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00