Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція адміністративного помічника

Посадова інструкція адміністративного помічника

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність адміністративного помічника.

1.2  Адміністративний помічник відноситься до категорії фахівців.

1.3  Адміністративний помічник призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

директору підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до адміністративного помічника:

2.1.

Освіта*

вища; середня професійна (технічна, економічна, юридична, ін.)

2.2.

Досвід роботи

стаж адміністративної роботи не менш 2 років; 3 років у (вказати напрямок)

2.3.

Знання

Структуру керування підприємством.

Внутрішню і зовнішню політику підприємства.

Структуру й устаткування сучасного офісу.

Принципи представництва в державних органах, органах місцевого самоврядування, сторонніх організаціях.

Принципи і методи адміністрування.

Стандарти діловодства.

Основи етики й естетики.

Правила ділового спілкування.

Порядок систематизації, обліку і ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

додаткова спеціальна освіта

 1. Документи, які регламентують діяльність адміністративного помічника

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про організаційно-аналітичний відділ, Посадова інструкція адміністративного помічника, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки адміністративного помічника

Адміністративний помічник:

4.1. Планує робочий день керівника (зустрічі, дзвінки, прийом, ін.).

4.2. Здійснює технічне забезпечення діяльності керівника (замовлення транспорту, квитків; організацію зустрічей, переговорів; ін.)

4.3. Виїжджає за завданням керівника в короткострокові відрядження для рішення питань, позначених керівником.

4.4. Супроводжує керівника на зустрічах, у поїздках, ін.

4.5. Бере участь у переговорах, ділових зустрічах, спеціальних прийомах; веде протоколи й інші документи, що оформляють хід і результат зустрічей, переговорів.

4.6. Здійснює зв'язок з підприємствами, державними органами й органами місцевого самоврядування для рішення питань, позначених керівником і не потребуючих особистої участі керівника.

4.7. З доручення керівника погоджує окремі питання з працівниками структурних підрозділів, доводить до них вказівки і розпорядження керівника; контролює виконання вказівок і розпоряджень.

4.8. Здійснює збір матеріалів і інформації, необхідних керівнику, підготовляє аналітичні, інформаційні, довідкові й інші матеріали і представляє їх керівнику.

4.9. Веде діловодство, одержує адресовані керівнику поштові і телеграфні відправлення, веде їх облік і реєстрацію, передає керівнику.

4.10. Веде запис на прийом до керівника, організує прийом відвідувачів.

4.11. Одержує з доручення керівника в державних органах, органах місцевого самоврядування документи й інформацію, необхідні керівнику.

4.12. Виконує разові доручення керівника по організації роботи персоналу по визначеному керівником напрямку.

4.13. Виконує інші доручення керівника в рамках службових відносин.

 1. Права адміністративного помічника

Адміністративний помічник має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність адміністративного помічника

Адміністративний помічник несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи адміністративного помічника

Режим роботи адміністративного помічника визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці адміністративного помічника визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3  Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00