Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція агрохіміка

Посадова інструкція агрохіміка

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність агрохіміка.

1.2  Агрохімік відноситься до категорії фахівців.

1.3  Агрохімік призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника сільськогосподарського підприємства.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

керівнику сільськогосподарського підприємства

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

‑‑‑

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до агрохіміка:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

Досвід роботи

не менш 3 років

2.3.

Знання

Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів, що стосуються питань сільськогосподарського виробництва і виробничо-господарської діяльності його відділень (ферми, сільськогосподарської ділянки).

Технологію сільськогосподарського виробництва і передовий сільськогосподарський досвід.

Методи проведення наукових досліджень в області агрохімії.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування, системи оплати праці, матеріального і морального стимулювання, методи нормування праці.

Основи земельного законодавства.

Законодавство про працю.

Основи економіки, організації праці, сільськогосподарського виробництва і керування.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

---

 1. Документи, які регламентують діяльність агрохіміка

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження керівника сільськогосподарського підприємства; Положення про сільськогосподарську ділянку, Посадова інструкція агрохіміка, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки агрохіміка

Агрохімік:

4.1. Здійснює підготовку устаткування для проведення експериментів, іспитів і аналізу.

4.2. Організує збір і підготовку зразків рослинних і тваринних кліток і тканин для проведення експериментів, іспитів і аналізу.

4.3. Проводить експерименти, іспити й аналіз у своїй області спеціалізації.

4.4. Проводить аналіз зразків насіння на якість, чистоту і швидкість проростання.

4.5. Здійснює контроль за ентофітопатологічним станом насінного і посадкового матеріалу, проведенням робіт з боротьби зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин.

4.6. Організує збір даних для проведення досліджень і практичних робіт, визначає обсяги, матеріальні і трудові витрати на їх здійснення.

4.7. Організує обслуговування і ремонт спеціального устаткування.

4.8. Проводить обстеження сільськогосподарських угідь для виявлення площі і ступеня зараження їх шкідниками чи хворобами, виконує роботи із застосування хімічних, біологічних і інших засобів захисту.

4.9. Виконує подібні по змісту обов'язки.

4.10. Здійснює керівництво працівниками.

 1. Права агрохіміка

Агрохімік має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність агрохіміка

Агрохімік несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи агрохіміка

Режим роботи агрохіміка визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці агрохіміка визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00


 

Помощь специалисту