Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція агролісомеліоратора лісопункт

Посадова інструкція агролісомеліоратора лісопункт

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність агролісомеліоратора.

1.2  Агролісомеліоратор відноситься до категорії фахівців.

1.3  Агролісомеліоратор призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника лісопункту

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику лісопункту

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до агролісомеліоратора:

2.1.

Освіта*

вища професійна по профілю виконуваної роботи

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Накази, розпорядження й інші керівні документи з питань захисного лісорозведення.

Агротехніку, технологію проведення лісомеліоративних робіт.

Вимоги до розміщення і конструкції лісосмуг.

Досягнення науки і передовий досвід в області захисного лісорозведення.

Наукові основи економіки, організації виробництва, праці і керування.

Законодавство про працю.

Основи економіки, організації праці, сільськогосподарського виробництва і керування.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

*          чи середня професійна освіта по профілю виконуваної роботи і стаж роботи по профілю не менш 3 років

 1. Документи, які регламентують діяльність агролісомеліоратора

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника лісопункту); Положення про лісопункт, Посадова інструкція агролісомеліоратора, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки агролісомеліоратора

Агролісомеліоратор:

4.1. Організує і керує роботами по закладці і вирощуванню захисних лісонасаджень і веденню господарства в них.

4.2. Забезпечує розробку і впровадження передової технології агролісомеліоративних робіт, спрямованої на зниження матеріальних і трудових витрат, поліпшення якості робіт, підвищення приживлюваності, довговічності насаджень, їх меліоративної ефективності, що гарантує в комплексі з іншими протиерозійними заходами захист ґрунтів і сільськогосподарських угідь від несприятливих явищ, підвищення ефективності всіх агрономічних заходів, одержання високих і стійких врожаїв.

4.3. Розробляє річні перспективні плани проведення лісомеліоративних робіт.

4.4. Організує роботи з агролісомеліоративного проектування.

4.5. Здійснює технічне приймання виконаних лісомеліоративних робіт.

4.6. Організує проведення інвентаризації й обстежень захисних лісонасаджень і здійснює намічені по їх результатам заходи.

4.7. Організує лісокультурні, лісогосподарські і лісоосушувальні роботи, будівництво найпростіших гідротехнічних споруджень і терасування крутосклонов.

4.8. Організує і керує роботами по охороні і захисту лісу і захисних лісонасаджень.

4.9. Бере участь у розробці і впроваджує заходи щодо наукової організації праці, технічно обґрунтовані норми виробітку.

4.10. Веде необхідний оперативний облік і статистичну звітність.

4.11. Забезпечує ефективне застосування діючих умов оплати праці.

4.12. Контролює дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил охорони природи і праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

4.13. Проводить роботу по підвищенню кваліфікації кадрів, виховну роботу в колективі.

 1. Права агролісомеліоратора

Агролісомеліоратор має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність агролісомеліоратора

Агролісомеліоратор несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи агролісомеліоратора

Режим роботи агролісомеліоратора визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці агролісомеліоратора визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00