Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція агента по розшуку вантажів

Посадова інструкція агента по розшуку вантажів

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність агента по розшуку вантажів.

1.2  Агент по розшуку вантажів відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Агент по розшуку вантажів призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника транспортного відділу

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику транспортного відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до агента по розшуку вантажів:

2.1.

Освіта*

початкова професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Правила перевезень вантажів і багажу.

Методику розшуку вантажів.

Форми вантажних перевізних документів.

Інструкцію з ведення комерційної звітності.

Схему відповідної транспортної мережі.

Основні маршрути проходження транспорту і пункти перевезення вантажів і багажу.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Положення, інструкції й інші керівні документи по колу обов'язків.

2.4.

Навички

роботи зі спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

спеціальна підготовка

 1. Документи, які регламентують діяльність агента по розшуку вантажів

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника транспортного відділу); Положення про транспортний відділ, Посадова інструкція агента по розшуку вантажів, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки агента по розшуку вантажів

Агент по розшуку вантажів:

4.1. Здійснює розшук багажу і вантажів по претензіях, що надійшли.

4.2. Оформляє комерційні акти при роз'єднанні багажу і вантажів від документів і несхоронності багажу і вантажів.

4.3. Бере участь у перевірці і готує повідомлення про несхоронність вантажів.

4.4. Приймає й обробляє вхідні і вихідні комерційні акти, телеграми, акти комісійних перевірок і експертизи.

4.5. Розслідує випадки не збережених перевезень по оперативним повідомленням, комерційним актам, претензіям і позовам вантажоодержувачів і відправників вантажу і підготовляє по них висновки.

4.6. Бере участь у розгляді претензій в арбітражних судах.

4.7. Оформляє документи на незатребувані одержувачами багаж і вантажі для їх реалізації.

4.8. Веде книги обліку розшуку багажу і вантажів і реєстрації комерційних актів.

4.9. Забезпечує схоронність, облік і систематизацію бланків строгої звітності й інших документів на не збережені вантажі і багаж.

4.10. Підготовляє перевізні документи для централізованого вивозу і переадресування вантажів.

4.11. Веде картотеку на не збережені вантажі і багаж.

 1. Права агента по розшуку вантажів

Агент по розшуку вантажів має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність агента по розшуку вантажів

Агент по розшуку вантажів несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи агента по розшуку вантажів

Режим роботи агента по розшуку вантажів визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці агента по розшуку вантажів визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00