Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція агента по продажах

Посадова інструкція агента по продажах

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність агента по продажах.

1.2  Агент по продажах відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Агент по продажах призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням менеджера по роботі з клієнтами, менеджера по турпродуктам.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

менеджеру по роботі з клієнтами, менеджеру по турпродуктам

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором туристичного агентства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до агента по продажах:

2.1.

Освіта*

середня професійна (економічна)

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

закон «Про основи туристської діяльності в Україні», постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших організацій у сфері туризму;

основи фінансового, господарського, податкового законодавства;

прогресивні форми і методи торгівлі;

перспективи розвитку туристської індустрії,

порядок укладення договорів продажу турпродуктів (надання туристичних послуг) і оформлення необхідних документів;

умови укладення комерційних справ і методи доведення турпродуктів (послуг) до споживачів;

ціни на турпродукти і прейскуранти на послуги;

правила бронювання квитків і послуг;

кон'юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринку туристичних послуг, аудиторію потенційних клієнтів;

асортимент, класифікацію, характеристику пропонованих турпродуктів (послуг);

іноземна мова (основної клієнтури);

правила оформлення туристської документації (туристичних путівок, ваучерів, страхових полісів і ін.);

передовий вітчизняний і закордонний досвід організації продажу турпродуктів і надання туристичних послуг;

основи психології, економіки й організації праці;

методики складання звітності;

основи організації праці;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту;

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

* чи середня загальна освіта і спеціальна підготовка по встановленій програмі без пред'явлення вимог до стажу роботи.

 1. Документи, які регламентують діяльність агента по продажах

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут туристичного агентства, Накази і розпорядження директора туристичного агентства (менеджера по роботі з клієнтами, менеджера по турпродуктам); Положення про туристичне агентство, Посадова інструкція агента по продажах, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки агента по продажах

Агент по продажах виконує наступні обов'язки:

4.1.  Веде переговори про укладенню угод із продажу турпродуктів (надання послуг).

4.2.  Укладає угоди продажу (надання послуг) від імені організації.

4.3. На основі вивчення кон'юнктури ринку турпродуктів (послуг) проводить роботу по виявленню й обліку потенційних клієнтів, складає рекомендації по проведенню рекламних кампаній.

4.4. Аналізує стан і тенденції зміни попиту на турпродукти і туристичні послуги, вивчає потреби клієнтів, складає рекомендації по формуванню турпродуктів.

4.5.  Консультує клієнтів по загальних питаннях надання туристичних послуг.

4.6.  Впроваджує прогресивні методи реалізації туристичних послуг.

4.7. Оформляє договори продажу турпродуктів (надання туристичних послуг), контролює їх виконання.

4.8.  Координує надання туристичних послуг.

4.9.  Контролює оплату клієнтами рахунків.

4.10.  Веде облік претензій клієнтів по виконанню договорів.

4.11. Виявляє причини порушень умов договорів, вживає заходи по їх усуненню і попередженню.

4.12.  Веде облік і забезпечує схоронність документації, яка оформляється.

 1. Права агента по продажах

Агент по продажах має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність агента по продажах

Агент по продажах несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи агента по продажах

Режим роботи агента по продажах визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці агента по продажах визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора туристичного агентства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00