Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція агента з постачання

Посадова інструкція агента з постачання

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність агента з постачання.

1.2  Агент з постачання відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Агент з постачання призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу МТП.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу МТП

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

комерційному директору, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до агента з постачання:

2.1.

Освіта*

середня професійна (повна загальна)*

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

*(стаж роботи по спеціальності не менш 1 року.)

2.3.

Знання

Нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що стосуються питань використання матеріальних ресурсів.

Основи організації матеріально-технічного забезпечення і вантажно-розвантажувальних робіт.

Правила і порядок прийому і відправлення вантажів, замовлення контейнерів і транспортних засобів, оформлення документів на вантажі, що одержуються та відправляються.

Номенклатуру і норми витрати сировини, матеріалів і інших товарно-матеріальних цінностей, умови їх збереження і транспортування.

Основи організації праці.

Основи законодавства про працю.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи по спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

-

 1. Документи, які регламентують діяльність агента з постачання

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу МТС); Положення про відділ МТС, Посадова інструкція агента з постачання, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки агента з постачання

Агент з постачання:

4.1. Одержує по договорам, нарядам і іншим документам товарно-матеріальні цінності (сировина, матеріали, устаткування, комплектуючі вироби, інвентар, канцелярські приналежності і т.п.).

4.2. Оформляє документацію на вантажі, що одержуються та відправляються, замовляє контейнери, іншу тару, а також транспортний засіб для їх доставки.

4.3. Робить позапланові закупівлі матеріалів.

4.4. Відправляє товарно-матеріальні цінності на адресу підприємства чи супроводжує вантажі на шляху проходження, забезпечує схоронність і сприяє своєчасній їх доставці.

4.5. Перевіряє стан вантажу, вживає заходів по заміні матеріальних цінностей у випадку виявлення зовнішнього браку.

4.6. Визначає режим перевезення швидкопсувних і небезпечних вантажів, стежить за відповідністю тари перевезеним вантажам, розміщенням вантажів при транспортуванні, контролює дотримання вимог техніки безпеки при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт.

4.7. Вживає заходи по підвищенню ефективності використання матеріальних ресурсів шляхом зниження витрат, пов’язаних з їх придбанням.

 1. Права агента з постачання

Агент з постачання має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність агента з постачання

Агент з постачання несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи агента з постачання

Режим роботи агента з постачання визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці агента з постачання визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00