Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція агента по закупівлі

Посадова інструкція агента по закупівлі

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність агента по закупівлі.

1.2  Агент по закупівлі відноситься до категорії фахівців.

1.3  Агент по закупівлі призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням менеджера по закупівлях.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

менеджеру по закупівлях

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

завідувачеві об'єктом торгівлі; завідувачеві складом об'єкта торгівлі, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до агента по закупівлі:

2.1.

Освіта*

середня (повна) загальна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що стосуються порядку укладення договорів з постачальниками.

Основи ринкової економіки.

Основи трудового, фінансового і господарського законодавства.

Методи ділового спілкування.

Методи і засоби визначення якості закупленої продукції.

Організацію вантажно-розвантажувальних робіт.

Правила і порядок приймання, відправлення і здачі продукції, замовлення контейнерів і транспортних засобів.

Умови збереження і перевезення закупленої продукції.

Форми і порядок оформлення приймально-здаточних документів.

Основи організації праці.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

спеціальна підготовка по встановленій програмі

 1. Документи, які  регламентують діяльність агента по закупівлі

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про торгове підприємство, Посадова інструкція агента по закупівлі, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки агента по закупівлі

Агент по закупівлі:

4.1. Здійснює роботу по закупівлі у населення сільськогосподарської продукції власного виробництва відповідно до договорів, що укладаються, визначає характер і обсяг постачань, а також їх оплату.

4.2. Виїжджає в сільськогосподарські райони, виявляє потенційних постачальників (продавців) виробленої ними продукції, укладає договори закупівлі-продажу.

4.3. Проводить роз'яснювальну роботу серед населення про порядок укладення договорів закупівлі-продажу на обопільно-вигідних умовах, вживає заходи по встановленню довгострокових зв'язків з виробниками сільськогосподарської продукції.

4.4. Здійснює контроль якості продукції, що здобувається.

4.5. Оформляє відповідно до встановленого порядку документацію на видану продукцію, замовляє контейнери і транспортні засоби для її перевезення.

4.6. Контролює наявність необхідних пристосувань і санітарний стан транспортних засобів, призначених для перевезення, правильність проведення вантажно-розвантажувальних робіт і раціональне розміщення продукції.

4.7. Відправляє закуплену продукцію на адресу одержувача, супроводжує вантажі в шляху проходження, дотримуючись санітарних вимог і правил збереження продукції при транспортуванні, сприяє їх своєчасній доставці.

4.8. Стежить за дотриманням вимог охорони праці при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт.

4.9. Здає доставлену продукцію, оформляє встановлену приймально-здаточну документацію.

 1. Права агента по закупівлі

Агент по закупівлі має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність агента по закупівлі

Агент по закупівлі несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи агента по закупівлі

Режим роботи агента по закупівлі визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці агента по закупівлі визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00