Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція агента в справах продаж нерухомості

Посадова інструкція агента в справах продаж нерухомості

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність агента в справах продаж нерухомості.

1.2  Агент в справах продаж нерухомості відноситься до категорії технічних виконавців.

1.3  Агент в справах продаж нерухомості призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням менеджера з продаж.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

менеджеру з продаж

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

начальнику відділу продаж, директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

‑‑‑

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена у встановленому порядку

1.4.5

Працівник заміщає

‑‑‑

 1. Кваліфікаційні вимоги до агента в справах продаж нерухомості:

2.1.

Освіта*

середня професійна

2.2.

Досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

Знання

Нормативні правові акти, положення інструкції, інші керівні матеріали і документи, що регулюють операції з нерухомістю.

Агентства, що працюють на ринку нерухомості, і види послуг, що робляться ними.

Основи ринкової економіки.

Правила встановлення ділових контактів.

Умови оподаткування юридичних і фізичних осіб.

Організацію здійснення операцій з нерухомістю.

Правила і порядок укладення договорів і оформлення необхідних документів, зв'язаних з купівлею-продажем і орендою нерухомості.

Методи аналізу і порядок збору, обробки і передачі інформації про ринок нерухомості.

Кон'юнктуру ринку нерухомості.

Основні вимоги стандартів, технічних, якісних і інших характеристик, пропонованих до об'єктів нерухомості.

Порядок проведення оглядів і методи оцінки об'єктів купівлі-продажу й оренди.

Діючі цінники і прейскуранти.

Організацію рекламної роботи.

Прийоми і методи ділового спілкування, ведення переговорів.

Основи земельного і житлового законодавства.

Основи економіки, психології і трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці.

2.4.

Навички

роботи за спеціальності

2.5.

Додаткові вимоги

спеціальна підготовка

 1. Документи, які регламентують діяльність агента в справах продаж нерухомості

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про відділ продаж, Посадова інструкція агента в справах продаж нерухомості, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки агента в справах продаж нерухомості

Агент у справах продаж нерухомості:

4.1. Здійснює роботу по покупці, продажу чи оренді нерухомості від імені і за дорученням клієнтів.

4.2. Одержує інформацію про майно, що продається чи здається в оренду, і про вимоги потенційних покупців чи орендарів.

4.3. Вивчає попит та пропозиції на ринку нерухомості.

4.4. Реєструє пропозиції, що надходять, із продажу чи передачі в оренду об'єктів нерухомості, проводить їх ознайомлювальний огляд.

4.5. В окремих випадках укладає ексклюзивні договори між власниками й агентством.

4.6. Здійснює пошук потенційних покупців і орендарів, встановлює з ними ділові контакти.

4.7. Організує ознайомлення покупців чи орендарів із об'єктом нерухомості, що продається чи здається.

4.8. Оформляє заявки покупців, підбирає чи пропонує варіанти продажів чи здачі до найму.

4.9. Погоджує договірні умови, оформляє операції з нерухомістю.

4.10. Надає допомогу клієнтам у зборі необхідних документів і оформленні угод.

4.11. Інформує клієнтів про придатні пропозиції, що надійшли, консультує з питань, що стосуються характеристик розглянутих об'єктів нерухомості і ступені відповідності їх визначеним вимогам.

4.12. Організує підписання договорів закупівлі-продажу чи передачі в оренду об'єктів нерухомості.

4.13. Сприяє своєчасному оформленню необхідних клієнтам для укладення угоди документів, забезпечує їх збереження.

4.14. Представляє інтереси клієнтів для укладення угод і документів, забезпечує їх схоронність.

4.15. Представляє інтереси клієнтів при здійсненні взаємодії з іншими фахівцями агентства й інших установ, що беруть участь в оформленні угод.

4.16. Складає встановлену звітність про виконану роботу.

 1. Права агента в справах продаж нерухомості

Агент в справах продажу нерухомості має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність агента в справах продаж нерухомості

Агент в справах продаж нерухомості несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи агента в справах продаж нерухомості

Режим роботи агента в справах продаж нерухомості визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці агента в справах продаж нерухомості визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00