Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція Web-майстра

Посадова інструкція Web-майстра

Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Web-майстра.

1.2  Web-майстер відноситься до категорії фахівців, у тому випадку, якщо Web-майстер здійснює керівництво підлеглими працівниками, його варто відносити до категорії керівників.

1.3  Web-майстер призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу інформаційних технологій.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу інформаційних технологій

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

  1. Кваліфікаційні вимоги до Web-майстра:

2.1.

Освіта*

(вища; середня) професійна

2.2.

Досвід роботи

стаж роботи зі створення й обслуговування web-вузлів не менш (1 року; 2 років; 3 років; ін).

2.3.

Знання

Протоколи і принципи функціонування Інтернету.

Браузери.

HTML.

Операційну систему, під керуванням якої працює веб-сервер.

Основи web-дизайну.

Об'єкт, якому присвячений сервер (продукція, що просувається).

Мови програмування Си чи Perl, стандарти HTTP і CGI.

Техніку володіння нюансами програмування в багатозадачній системі.

Основи забезпечення комплексної безпеки сервера.

Граматику і стилістику української мови.

Діючі умовні скорочення, умовні скорочення по комп'ютерній тематиці, що застосовуються в бібліографії на іноземних мовах.

Англійська мова.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

  1. Документи, які регламентують діяльність Web-майстра

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу інформаційних технологій); Положення про відділ інформаційних технологій, Посадова інструкція Web-майстра, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

  1. Посадові обов'язки Web-майстра

Web-майстер:

4.1. Визначає разом з безпосереднім керівником цілі і задачі проекту.

4.2. Організує web-маркетинг.

4.3. Розробляє зручний, з погляду навігації, інтерфейс web-сервера (продумане гіпертекстове представлення сторінок вузла).

4.4. Розробляє концепцію розвитку web-сервера.

4.5. Здійснює адміністрування web-сервера й операційної системи, під керуванням якої працює web-сервер.

4.6. Підготовляє пропозиції клієнтам і партнерам на розміщення реклами на сайтах сервера.

4.7. Відбирає матеріал для публікацій, редагує і компонує його, створює анотації і визначає ключові слова.

4.8. Розмічає HTML документи.

4.9. Набудовує web-сервер, служби вилученого адміністрування, брендмауери.

4.10. Забезпечує безпеку web-сервера.

4.11. Здійснює аналіз трафіку (статистику відвідувань).

4.12. Проводить анкетування відвідувачів.

4.13. Організує рекламу web-сервера в Інтернеті.

4.14. Розробляє прикладні аналізи-програми.

4.15. Регулярно складає звіти по звертаннях до web-сервера з метою виявлення потенційних клієнтів і конкурентів.

4.16. Забезпечує дотримання законодавства про рекламу, захист прав споживачів, інформації й інформатизації, авторському праву і суміжних правах і ін.

  1. Права Web-майстра

Web-майстер має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

  1. Відповідальність Web-майстра

Web-майстер несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

  1. Умови роботи Web-майстра

Режим роботи Web-майстра визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

  1. Умови оплати праці

Умови оплати праці Web-майстра визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00