Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція PR-менеджера

Посадова інструкція PR-менеджера

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність PR-менеджера.

1.2  PR-менеджер відноситься до категорії фахівців.

1.3  PR-менеджер призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу маркетингу (відділу реклами, відділу по зв'язках із громадськістю).

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу маркетингу (відділу реклами, відділу по зв'язках із громадськістю)

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

PR - фахівцям

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до PR-менеджера:

2.1.

Освіта*

вища професійна (гуманітарна), додаткова підготовка в області менеджменту

2.2.

Досвід роботи

досвід роботи в рекламній сфері, по зв'язках із громадськістю і засобами масової інформації не менш (2 років; 3 років; ін.), досвід у проведенні PR-заходів

2.3.

Знання

Основи ринкової економіки, підприємництва і ведення бізнесу.

Основи маркетингу.

Загальну методологію PR.

Місце PR-менеджера в структурі підприємства.

Методи визначення цільових аудиторій.

Основні PR-засоби роботи (засоби масової інформації, корпоративний бюлетень, асоціації, антураж, інформація і т.д.).

Принципи планування PR, PR-кампаній.

Методи організації і проведення PR-кампаній.

Структуру і функції засобів масової інформації.

Методику роботи з засобами масової інформації.

Порядок організації і підготовки прес-релізів, інформаційних повідомлень, проведення брифінгів, прес-конференцій, медіа-хітів, бекграундів.

Основні принципи клієнтського PR, внутрікорпоративного PR, кризового PR, інших видів PR.

Основні принципи роботи з конкурентним середовищем.

Принципи адміністративного керівництва.

Основи менеджменту.

Законодавство про рекламу.

Комп'ютерні технології і програмне забезпечення по автоматизованій обробці інформації (текстів, бази даних і т.д.).

Основи етики, соціології, психології, філології.

Правила ведення ділового листування.

Склад інформації, що є державною, службовою і комерційною таємницею, порядок її захисту і використання.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які регламентують діяльність PR-менеджера

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства; Положення про відділ маркетингу (відділі реклами, відділі по зв'язках із громадськістю), Посадова інструкція PR-менеджера, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки PR-менеджера

PR-менеджер:

4.1. Організує роботу зі зв'язків із громадськістю і засобами масової інформації.

4.2. Керує штатом (відділом) PR-фахівців чи інших підлеглих йому працівників підприємства, розподіляє між ними завдання, контролює виконання поставлених перед ними задач.

4.3. Розробляє: стратегію спілкування з представниками громадськості і засобами масової інформації; загальні контури фірмового стилю підприємства; план заходів щодо формування чи коректування іміджу корпоративної культури підприємства; проект тематико-фінансового плану роботи PR-фахівців.

4.4. Розробляє план проведення PR-кампаній, складає прогнози впливу на імідж підприємства тих чи інших планованих акцій.

4.5. Визначає бюджет PR-кампаній.

4.6. Розробляє способи представлення: відносин підприємства до економічних, політичних, екологічних і соціальних питань; інформації про основні напрямки розвитку підприємства, соціально-економічному положенні підприємства і галузі в цілому, досягненнях підприємства в наукових дослідженнях, ін.

4.7. Організує прес-конференції, брифінги, медіа-хіти, бекграунди, інтерв'ю керівників підприємства в засобах масової інформації.

4.8. Організує підготовку прес-релізів про діяльність підприємства, корпоративних бюлетенів, інших інформаційних матеріалів про діяльність підприємства для засобів масової інформації, аудиторій «фахівці» і «спостерігачі», готує публічну звітну документацію підприємства.

4.9. Аналізує зовнішнє середовище на предмет вивчення відносин до діяльності підприємства, організує опитування, анкетування й інтерв'ювання громадськості з метою виявлення реального відношення до іміджу і політики підприємства.

4.10. Організує взаємодію з центрами вивчення суспільної думки і складає власні програми по вивченню і визначенню думки громадськості про діяльність підприємства.

4.11. Інформує керівництво підприємства про результати опитувань суспільної думки (споживачів, засобів масової інформації, представників владних структур, партнерів і клієнтів підприємства, ін.).

4.12. Аналізує соціальні, економічні і політичні аспекти життя суспільства, розробляє прогнози на майбутнє і завчасне виявлення несприятливих тенденцій.

4.13. Аналізує запити засобів масової інформації й інших представників громадськості про діяльність підприємства, дає рекомендації РR-фахівцям по висвітленню й інтерпретації тих чи інших подій на підприємстві.

4.14. Використовує інформаційні приводи (виставки, презентації, події, ін.), щоб витягти користь для іміджу підприємства від залучення суспільної уваги через пресу без прямої реклами.

4.15. Аналізує пропозиції по участі підприємства в організації різноманітних акцій (виставок, прес-конференцій, презентацій, «круглих столів», фестивалів, благодійних акцій і ін.), дає висновок про можливість спільної участі в PR-акціях, проведених сторонніми організаціями.

4.16. Використовує у своїй роботі будь-які необхідні засоби доведення інформації про всі успішні акції підприємства до потенційної аудиторії (споживачів, акціонерів, інвесторів і т.д.), від якої залежить процвітання підприємства.

4.17. Аналізує ефективність проведених PR-кампаній.

4.18. Узагальнює, аналізує і доводить до відома керівництва підприємства матеріали засобів масової інформації про підприємство (товари, послуги), не ініційовані підприємством і PR-персоналом підприємства.

4.19. Реагує на висловлення на адресу підприємства критичних зауважень (підготовляє відповідні виступи, прес-конференції, організує роз'яснення і коментування критики в інших формах).

4.20. Організує тренінги керівництва підприємства по взаємодії з засобами масової інформації, представниками громадськості.

4.21. Аналізує PR-стратегії конкурентів, виявляє їх сильні і слабкі сторони.

4.22. Організує опитування серед службовців підприємства для одержання матеріалів по необхідності проведення внутрікорпоративних PR-акцій (для удосконалення кадрової політики підприємства, запобігання внутрішніх конфліктів і т.д.).

4.23. Розробляє пропозиції по удосконалюванню структури взаємодії PR-персоналу з іншими структурними підрозділами підприємства.

4.24. Організує роботу PR-архіву підприємства (куди включаються всі запити від громадськості, відповіді, матеріали здійснених акцій і т.д.).

4.25. Представляє звіти про зроблену роботу керівництву підприємства.

 1. Права PR-менеджера

PR-менеджер має право:

5.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.

5.2. Подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

5.3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.

5.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5.5. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).

5.6. Вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.

 1. Відповідальність PR-менеджера

PR-менеджер несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи PR-менеджера

Режим роботи PR-менеджера визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці

Умови оплати праці PR-менеджера визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9 Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00