Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція IT-менеджера

Посадова інструкція IT-менеджера

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність IT-менеджера.

1.2  IT-менеджер відноситься до категорії керівників.

1.3  IT-менеджер призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника відділу інформаційних технологій.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу інформаційних технологій

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

підлеглим працівникам

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до IT-менеджера:

2.1.

Освіта*

(вища; середня) професійна (технічна) (інформаційні системи в бізнесі,

інформаційні технології САПР, керування),

2.2.

Досвід роботи

досвід роботи в сфері IT технологій не менш (2 років; 3 років; ін.)

2.3.

Знання

Нормативні і методичні матеріали по організації автоматизованих систем керування.

Мережне апаратне і програмне забезпечення.

Засоби мережного і системного керування.

Організацію планування й оперативного керування виробництвом.

Структуру підприємства, виробничі і функціональні зв'язки між його підрозділами.

Порядок постановки задач, їх алгоритмізації.

Основи проектування автоматизованої обробки інформації і програмування.

Інформаційні технології, інформаційні процеси.

Основи менеджменту.

Англійська мова.

Соціологію і психологію соціально-технологічних систем.

Основи економіки, організації виробництва, праці і керування

Інформаційне законодавство.

Основи трудового законодавства.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки.

2.4.

Навички

2.5.

Додаткові вимоги

 1. Документи, які  регламентують діяльність IT-менеджера

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (начальника відділу інформаційних технологій); Положення про відділ інформаційних технологій, Посадова інструкція IT-менеджера, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки IT-менеджера

IT-менеджер:

4.1. Визначає задачі впровадження інформаційної системи, напрямки розробки і застосування інформаційної системи.

4.2. Здійснює вибір оптимального сполучення потреб користувачів і можливостей інформаційної системи.

4.3. Розробляє методологічну основу інформаційної системи.

4.4. Організує підготовку проектної документації, кошторису витрат на інформаційну систему і її функціонування.

4.5. Організує договірну роботу з постачальниками (підрядчиками) інформаційної системи.

4.6. Керує роботами по настроюванню і підтримці інформаційної системи.

4.7. Здійснює:

4.7.1. Контроль і установку програмного забезпечення (software control & distribution).

4.7.2. Планування ресурсів (capacity management).

4.7.3. Керування заявками користувачів на обслуговування (incident management).

4.7.4. Керування змінами (change management):

— керування запитами на зміни (Rf);

— підтвердження і планування змін;

— керування пріоритетами запитів.

4.7.5. Керування складом ІС (соnfіgurаtіоn management):

— контроль інфраструктури за допомогою підтримки адекватних даних про всі необхідні ресурси;

— надання поточного статусу й історії кожного елемента інфраструктури;

— взаємозв'язок елементів інфраструктур.

4.7.6. Керування надійністю (availability management).

4.7.7. Усунення порушень роботи сервисов (problem management).

4.8. Забезпечує безперебійне функціонування системи і вживає оперативні заходи по усуненню виникаючих у процесі роботи порушень.

4.9. Здійснює прогнозування змін в автоматизації підприємства і розробляє міри керування, що їх випереджають.

4.10. Здійснює керівництво розробкою інструкцій, методичних і нормативних матеріалів по використанню й експлуатації інформаційної системи.

4.11. Підготовляє звіти, пропозиції по модернізації інформаційної системи.

 1. Права IT-менеджера

IT-менеджер має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність IT-менеджера

IT-менеджер несе відповідальність:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи IT-менеджера

Режим роботи IT-менеджера визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці IT-менеджера

Умови оплати праці IT-менеджера визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший — у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00