Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера-енергетика

Посадова інструкція інженера-енергетика

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера-енергетика.

1.2  Інженер-енергетик відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер-енергетик призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням головного енергетика.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Головному енергетику

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

Директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера-енергетика:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

досвід роботи

не менше 3 років

2.3.

знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали по експлуатації енергетичного устаткування і комунікацій.

Організацію енергетичного господарства.

Перспективи технічного розвитку підприємства.

Технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи і правила технічної експлуатації енергетичного устаткування.

Єдину систему планово-запобіжного ремонту і раціональної експлуатації устаткування.

Організацію і технологію ремонтних робіт.

Методи монтажу, регулювання, наладки і ремонту енергетичного устаткування.

Порядок складання заявок на енергоресурси, устаткування, матеріали, запасні частини, інструменти.

Правила здачі устаткування в ремонт і прийому після ремонту.

Основи технології виробництва продукції підприємства.

Вимоги організації праці при експлуатації, ремонті і модернізації енергетичного устаткування.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід по експлуатації і ремонту енергоустаткування.

Встановлені тарифи на електричну енергію.

Основи економіки, організації виробництва і управління.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

стаж роботи за фахом на інженерно-технічних посадах

* середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи за фахом на інженерно-технічних посадах.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера-енергетика

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (головного енергетика); Положення про відділ головного енергетика, Посадова інструкція інженера-енергетика, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера-енергетика

Інженер-енергетик:

4.1. Забезпечує безперебійну роботу, правильну експлуатацію, ремонт і модернізацію енергетичного устаткування, електричних і теплових мереж, воздухопроводов і газопроводів.

4.2. Визначає потреба виробництва в паливно-енергетичних ресурсах, готує необхідні обґрунтування технічного переозброєння, розвитку енергогосподарства, реконструкції і модернізації систем енергопостачання.

4.3. Складає заявки на придбання устаткування, матеріалів, запасних частин, необхідних для експлуатації енергогосподарства, виконує розрахунки з необхідними обґрунтуваннями заходів щодо економії енергоресурсів, потреби підрозділів підприємства в електричному, тепловому й іншому видах енергії, бере участь у розробці нір їхньої витрати, режиму роботи підрозділів підприємства, виходячи з потреб в енергії.

4.4. Складає графіки зниження енергетичних навантажень у годинник максимальних навантажень енергосистеми і забезпечує їхнє виконання в межах визначеної для підрозділів підприємства величини, проводить паспортизацію встановлених на підприємстві енергетичних, електричних і природоохоронних установок.

4.5. Бере участь в іспитах і прийманні енергетичних установок і мереж у промислову експлуатацію, у розгляді причина аварій енергетичного устаткування і розробляє заходу щодо їхнього попередження, створенню безпечних умов праці.

4.6. Організує перевірку й іспити коштів релейного захисту й автоматики.

4.7. Здійснює технічний нагляд за контрольно-вимірювальними, електротехнічними і теплотехнічними приладами, застосовуваними на підприємстві, а також забезпечує підготовку казанів судин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, електроустановок і інших об'єктів енергогосподарства дли приймання в експлуатацію, перевірки й огляди органами державного нагляду.

4.8. Здійснює контроль за дотриманням інструкцій з експлуатації, технічному обслуговуванню і нагляду за устаткуванням і електричними мережами.

4.9. Бере участь у розробці і впровадженні стандартів і технічних умов на енергетичне устаткування.

4.10. Підготовляє необхідні матеріали для висновку договорів на ремонт устаткування з підрядними організаціями.

4.11. Здійснює контроль за виконанням капітальних і інших ремонтів енергоустаткування.

4.12. Вивчає й узагальнює передовий вітчизняний і закордонний досвід по раціональному використанню й економії паливно-енергетичних ресурсів.

4.13. Забезпечує дотримання правил і норм охорони праці при експлуатації і ремонті енергоустановок і мереж.

4.14. Підготовляє звітність по затверджених формах і показникам.

4.15. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника

 1. Права інженера-енергетика

Інженер-енергетик має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність інженера-енергетика

Інженер-енергетик відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера-енергетика

Режим роботи інженера-енергетика визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці інженера-енергетика

Умови оплати праці інженера-енергетика визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00