Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера-електронщика

Посадова інструкція інженера-електронщика

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера-електронщика.

1.2  Інженер-електронщик відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер-електронщик призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням технічного директора і за узгодженням з начальником технічного відділу.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

начальнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

Технічному директору, Директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера-електронщика:

2.1.

Освіта*

вища професійна (технічна)

2.2.

досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

знання

Постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з питань експлуатації і ремонту електронного устаткування.

Техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації

Технологію автоматичної обробки інформації.

Формалізовані мови програмування.

Види технічних носіїв інформації.

Діючі системи числень, шифрів і кодів, стандартні програми і команди.

Основи математичного забезпечення і програмування.

Методи розробки перспективних і поточних планів (графіків) роботи і порядок складання звітності про їх виконання.

Організацію ремонтного обслуговування.

Передовий вітчизняний і закордонний досвід експлуатації і технічного обслуговування електронного устаткування.

Порядок складання заявок на електронне устаткування, запасні частини, проведення ремонту й іншої технічної документації.

Основи економіки, організації праці, управління і виробництва.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

* середня професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді техніка I категорії не менше 3 років або інших посад, що заміщаються фахівцями із середньою професійною освітою, не менше 5 років;

- для інженера-електронщика III категорії - потрібна вища професійна (технічна) освіта і досвід роботи за фахом, придбаний у період навчання, або стаж роботи на інженерно-технічних посадах без кваліфікаційної категорії;

- для інженера-електронщика II категорії - потрібна вища професійна (технічна) освіта і стаж  роботи на посаді інженера-електронщика III  категорії або інших інженерно-технічних посадах, що заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 3 років;

- для інженера-електронщика I категорії - потрібна вища професійна (технічна) освіта і стаж роботи на посаді інженера-електронщика II категорії не менше 3 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера-електронщика

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (технічного директора, начальника відділу); Положення про технічний відділ, Посадова інструкція інженера-електронщика, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера-електронщика

Інженер-електронщик:

4.1. Забезпечує правильну технічну експлуатацію, безперебійну роботу електронного устаткування.

4.2. Бере участь у розробці перспективних і поточних планів і графіків роботи, технічного обслуговування і ремонту устаткування, заходів щодо поліпшення його експлуатації, попередження браку і простоїв у роботі, підвищення якості роботи, ефективного використання електронної техніки.

4.3. Здійснює підготовку електронно-обчислювальних машин до роботи, технічний огляд окремих пристроїв і вузлів, контролює параметри і надійність електронних елементів устаткування, проводить тестові перевірки з метою своєчасного виявлення несправностей, усуває їх.

4.4. Проводить наладку елементів і блоків електронних обчислювальних машин, радіоелектронної апаратури й окремих пристроїв і вузлів.

4.5. Організує технічне обслуговування електронної техніки, забезпечує працездатний стан, раціональне використання її, проведення профілактичного і поточного ремонту.

4.6. Вживає заходи по своєчасному і якісному виконанню ремонтних робіт згідно  затвердженої документації.

4.7. Здійснює контроль за проведенням ремонту і випробувань електронного устаткування, за дотриманням інструкцій з експлуатації, технічному догляду за ним.

4.8. Бере участь у перевірці технічного стану електронного устаткування, проведенні профілактичних оглядів, поточного ремонту і прийманню його з капітального ремонту, а також у прийманні й освоєнні електронного устаткування, що вводиться знову в експлуатацію.

4.9. Вивчає можливість підключення додаткових зовнішніх пристроїв до електронно-обчислювальних машин з метою розширення їхніх технічних можливостей, створення обчислювальних комплексів.

4.10. Веде облік і аналізує показники використання електронного устаткування, вивчає режими роботи й умови його експлуатації, розробляє нормативні матеріали по експлуатації і технічному обслуговуванні електронного устаткування.

4.12. Складає заявки на устаткування і запасні частини, технічну документацію на ремонт, звіти про роботу.

4.13. Здійснює контроль за своєчасним забезпеченням електронної техніки запасними частинами і матеріалами, організовує збереження радіоелектронної апаратури.

4.14. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

 1. Права інженера-електронщика

Інженер-електронщик має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність інженера-електронщика

Інженер-електронщик відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера-електронщика

Режим роботи інженера-електронщика визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці інженера-електронщика

Умови оплати праці інженера-електронщика визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00