Охрана Труда

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера

Посадова інструкція інженера

 1. Загальні положення

1.1  Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера.

1.2  Інженер відноситься до категорії фахівців.

1.3  Інженер призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства за поданням головного інженера.

1.4  Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Головному інженеру

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

Директору підприємства

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена директором підприємства

1.4.5

Працівник заміщає

 1. Кваліфікаційні вимоги до інженера:

2.1.

Освіта*

вища професійна

2.2.

досвід роботи

без пред'явлення вимог до стажу роботи

2.3.

знання

Директивні і розпорядницькі документи, методичні і нормативні матеріали з питань виконуваної роботи.

Перспективи технічного розвитку й особливості діяльності підприємства (підрозділів підприємства (цеху, ділянки і т.п.).

Принципи роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості технічних засобів, матеріалів, та їх властивостей що розробляються та використовуються.

Сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Методи дослідження, правила й умови виконання робіт.

Основні вимоги, що пред’являються до технічної документації, матеріалів, виробів.

Діючі стандарти, технічні умови, положення й інструкції по складанню й оформленню технічної документації.

Методи проведення технічних розрахунків і визначення економічної ефективності досліджень і розробок.

Досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у відповідній області діяльності.

Основи економіки, організації праці і управління.

Основи трудового законодавства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

2.4.

навички

роботи з обчислювальною технікою

2.5.

додаткові вимоги

*- для інженера III категорії - потрібна вища професійна освіта і стаж роботи на посаді інженера не менше 3 років;

- для інженера II категорії - потрібна вища професійна освіта і стаж роботи на посаді інженера III категорії не менше 3 років;

- для інженера I категорії - потрібна вища професійна освіта і стаж роботи на посаді інженера II категорії не менше 3 років.

 1. Документи, які  регламентують діяльність інженера

3.1 Зовнішні документи:

Законодавчі і нормативні акти стосовно роботи, що виконується.

3.2 Внутрішні документи:

Статут підприємства, Накази і розпорядження директора підприємства (технічного директора, головного технолога); Положення про відділ головного інженера, Посадова інструкція інженера, Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1. Посадові обов'язки інженера

Інженер:

4.1. Виконує з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку роботи в області науково-технічної діяльності по проектуванню, будівництву, інформаційному обслуговуванню, організації виробництва, праці і управління, метрологічному забезпеченню, технічному контролю і т.п.

4.2. Розробляє методичні і нормативні документи, технічну документацію, а також пропозиції і заходи щодо здійснення розроблених проектів і програм.

4.3. Проводить техніко-економічний аналіз, комплексно обґрунтовує прийняті і реалізовані рішення, знаходить можливості скорочення циклу виконання робіт (послуг), сприяє підготовці процесу їх виконання, забезпеченню підрозділів підприємства необхідними технічними даними, документами, матеріалами, устаткуванням і т.п.

4.4. Бере участь у роботах по дослідженню, розробці проектів і програм підприємства (підрозділів підприємства) у проведенні заходів, пов'язаних з випробуваннями устаткування і впровадженням його в експлуатацію, а також виконанні робіт зі стандартизації технічних засобів, систем, процесів, устаткування і матеріалів, у розгляді технічної документації і підготовці необхідних оглядів, відгуків, висновків з питань виконуваної роботи.

4.5. Вивчає й аналізує інформацію, технічні дані, показники і результати роботи, узагальнює і систематизує їх, проводить необхідні розрахунки, використовуючи сучасну електронно-обчислювальну техніку.

4.6. Складає графіки робіт, замовлення, заявки, інструкції, пояснювальні записки, карти, схеми й іншу технічну документацію, а також установлену звітність по затверджених формах і у встановлений термін.

4.7. Робить методичну і практичну допомогу при реалізації проектів і програм, планів і договорів.

4.8. Здійснює експертизу технічної документації, нагляд і контроль за станом і експлуатацією устаткування.

4.9. Стежить за дотриманням установлених вимог,  діючих норм, правил і стандартів.

4.10. Організовує роботу з підвищення науково-технічних знань працівників.

4.11. Сприяє розвитку творчої ініціативи, раціоналізації, винахідництва, впровадженню досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки, використанню передового досвіду, що забезпечуює ефективну роботу організації.

4.12. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

 1. Права інженера

Інженер має право:

5.1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства, організаціями й органами державної влади.

5.2. Здійснювати взаємодії з керівниками (співробітниками) усіх (окремих) структурних підрозділів підприємства.

5.3. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються діяльності очоленого ним структурного підрозділу.

5.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по поліпшенню діяльності підприємства і очоленого ним структурного підрозділу зокрема.

5.5. Брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, указівок, а також кошторисів, договорів і інших документів, зв'язаних з діяльністю структурного підрозділу.

5.6. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

5.7. Самостійно вести переписування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять у його компетенцію.

5.8. Подавати пропозиції директору підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб очоленого ним структурного підрозділу за результатами перевірок.

 1. Відповідальність інженера

Інженер відповідає:

6.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

6.2. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.3. За причинені матеріальні втрати - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

 1. Умови роботи інженера

Режим роботи інженера визначається згідно з
Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 1. Умови оплати праці інженера

Умови оплати праці інженера визначаються згідно з Положенням про оплату праці персоналу.

9        Кінцеві положення

9.1   Дана Посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається у Підприємства, інший— у працівника.

9.2   Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця.

9.3   Зміни і доповнення в дану Посадову інструкцію вносяться наказом генерального директора підприємства.

Керівник структурного підрозділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Начальник юридичного відділу

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.0000

З інструкцією ознайомлений:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

00.00.00