Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера-технолога

Посадова інструкція інженера-технолога

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера-технолога.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер-технолог призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер-технолог підпорядковується безпосередньо начальнику технологічного відділу.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-технолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога І категорії не менше 2 років.

Інженер-технолог І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога ІІ категорії: для магістра – не менше 2 років, для спеціаліста – не менше 3 років.

Інженер-технолог ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією інженера-технолога ІІІ категорії – не менше 2 років.

Інженер-технолог ІІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-технолога: для спеціаліста – не менше 1 року, для бакалавра – не менше 2 років.

Інженер-технолог: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер-технолог повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки і організації виробництва.

1.6.2. Правила безпечного ведення технологічних процесів, виробничої санітарії, будови і безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, засобів механізації, засобів протипожежного захисту та інші нормативні акти з охорони праці.

1.6.3. Конструкцію виробів або склад продукту, на які проектується технологічний процес.

1.6.4. Технологію виробництва продукції.

1.6.5. Системи і методи проектування технологічних процесів і режимів виробництва.

1.6.6. Технологічне устаткування і принципи його роботи.

1.6.7. Технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і світових технологій, аналогічних тим, що проектуються.

1.6.8. Типові технологічні процеси і режими виробництва.

1.6.9. Технічні вимоги до сировини, матеріалів і готової продукції.

1.6.10. Стандарти, технічні умови і технологічні інструкції.

1.6.11. Нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії.

1.6.12. Види браку, способи його запобігання.

1.6.13. Системи автоматизованого проектування.

1.6.14. Порядок і методи проведення патентних досліджень.

1.6.15. Основи винахідництва.

1.6.16. Методи аналізу технічного рівня об’єктів техніки і технології.

1.6.17. Вимоги організації праці в проектуванні технологічних процесів.

1.6.18. Керівні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації.

1.6.19. Досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств у сфері прогресивної технології виробництва аналогічної продукції.

1.6.20. Основи економіки.

1.6.21. Основи трудового законодавства.

1.6.22. Правила і норми охорони праці, пожежної безпеки і промислової санітарії.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера-технолога визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер-технолог:

2.2.1. Розроблює, застосовуючи засоби автоматизації проектування, та впроваджує технологічні процеси і режими виробництва на продукцію, яку виробляє підприємство, і на всі види різних за складністю робіт.

2.2.2. Запроваджує порядок виконання робіт і операційний маршрут проходження виробів (деталей, складських одиниць).

2.2.3. Розроблює плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховує виробничі потужності та завантаження устаткування.

2.2.4. Бере участь у розробленні технічно обґрунтованих норм часу (виробітку), в опрацюванні конструкцій виробів на технологічність, розраховує нормативи матеріальних витрат (технічні норми витрат сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інструментів, технологічного палива, енергії), економічну ефективність проектованих технологічних процесів.

2.2.5. Розроблює технологічні нормативи, інструкції, схеми складання, маршрутні карти, карти технічного рівня та якості продукції та іншу технологічну документацію, вносить зміни до технічної документації у зв’язку з коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва.

2.2.6. Складає технічні завдання на проектування пристроїв, оснастки і спеціального інструменту, передбаченого технологією, бере участь у розробленні керуючих програм (для устаткування з числовим програмним керуванням), в опрацюванні розроблених програм, складанні інструкцій на роботу з програмами.

2.2.7. Проводить патентні дослідження і розраховує показники технічного рівня проектованих об’єктів техніки і технології.

2.2.8. Бере участь у проведенні експериментальних робіт, спрямованих на впровадження нових технологічних процесів у виробництво, в складанні заявок на винаходи та промислові зразки, а також у розробленні програм впровадження нової техніки, організаційно-технічних заходів своєчасного освоєння виробничих потужностей, удосконалення технології і контролює їх виконання.

2.2.9. Проводить контроль за додержанням технологічної дисципліни в цехах та правильної експлуатації технологічного устаткування.

2.2.10. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі технології виробництва, розроблює і бере участь у реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрат матеріалів, зниження трудомісткості продукції, підвищення продуктивності праці.

2.2.11. Аналізує причини браку і випуску продукції низької якості і знижених сортів, бере участь у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення, а також у розгляді рекламацій на вироблену підприємством продукцію.

2.2.12. Розроблює методи технічного контролю і випробування продукції.

2.2.13. Бере участь у розробленні патентних і ліцензійних паспортів, замовлень на устаткування, заявок на винаходи і промислові зразки.

2.2.14. Розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо удосконалення технології виробництва і готує висновки про доцільність їх використання в умовах підприємства.

2.2.15. Розробляє технологічну документацію на вантажно-розвантажувальні роботи згідно з нормативно-технічною документацією щодо вимог безпеки під час виконання цих робіт.

2.2.16. Контролює:

а) дотримання вимог нормативних актів з охорони праці під час виконання всіх видів технологічних процесів у цеху;

б) дотримання технологічного регламенту;

в) дотримання правил безпеки під час експлуатації устаткування, проведення ремонтних, монтажних та налагоджувальних робіт;

г) ведення технологічних процесів у цехах, наявність сертифікатів, відповідність технологічних процесів нормативним актам з охорони праці;

д) наявність технологічних інструкцій на всі технологічні процеси, які складені з урахуванням вимог з охорони праці;

е) наявність у цехах технологічної документації, що необхідна для правильної експлуатації устаткування;

ж) наявність плакатів, знаків, написів, що стосуються безпечного ведення технологічних процесів;

и) своєчасне впровадження в цехах машин, механізмів з програмним управлінням та засобів механізації, що покращують умови праці та знижують виробничий травматизм.

2.2.17. Визначає технологічні процеси, що підлягають заміні через невідповідність вимогам правил і норм безпеки.

2.2.18. Здійснює заходи для усунення виявлених недоліків у технологічних процесах, своєчасної заміни або модернізації застарілого устаткування.

2.2.19. Впроваджує у виробництво нові види більш досконалої огороджувальної техніки, захисні блокувальні пристрої автоматичної дії на різних видах обладнання.

2.2.20. Розробляє організаційно-технічні заходи щодо попередження аварій, пожеж, нещасних випадків і професійних захворювань у цехах, впровадження передових методів роботи.

2.2.21. Організовує розроблення технологічних інструкцій, перегляд цих інструкцій у випадках зміни або модернізації технологічних процесів або нормативних актів з охорони праці стосовно їх проведення, бере участь у розробленні інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт.

2.2.22. Перевіряє стан умов праці у цехах, дотримання персоналом правил і норм безпеки під час ведення технологічних процесів. Бере участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві.

2.2.23. Бере участь у складанні щорічного “Звіту про стан умов і безпеки праці” за формою № 1-УБ щодо обліку технологічних процесів, наявності відповідних сертифікатів та відповідності нормативним актам з охорони праці.

2.2.24. Бере участь у складанні плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на підприємстві за напрямом своєї діяльності.

2.2.25. Бере участь у проведенні учбово - тренувальних занять згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

2.2.26. Збирає і узагальнює зауваження і пропозиції робітників, майстрів з питань охорони праці; розробляє на їх основі з урахуванням паспортизації об’єктів конкретні заходи щодо поліпшення і оздоровлення умов праці, підвищення рівня безпеки праці і подає їх начальнику технологічного відділу для внесення в план комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці, організовує своєчасне виконання запланованих заходів.

3. ПРАВА

3.1. Інженер-технолог має право:

а) контролювати суворе додержання встановлених технологічних режимів;

б) виявляти порушення технологічної дисципліни та вживати заходів щодо їх усунення;

в) давати пропозиції на припинення технологічних процесів у цехах у випадках порушення правил їх безпечного ведення, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

г) надавати начальнику технологічного відділу пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, затвердженої технології виробництва і заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за забезпечення технологічної підготовки виробництва у цехах.

4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань  охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується начальнику технологічного відділу.

5.2. Узгоджує розроблену технологічну документацію з цехами та відділами підприємства.

5.3. Виконує приписи та вимоги органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)


 

Помощь специалисту