Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера-лаборанта

Посадова інструкція інженера-лаборанта

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера-лаборанта.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер-лаборант призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер-лаборант підпорядковується безпосередньо начальнику дослідної лабораторії.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-лаборант: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-лаборанта І категорії не менше 2 років.

Інженер-лаборант І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-лаборанта ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер-лаборант ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера-лаборанта не менше 2 років.

Інженер-лаборант: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер-лаборант повинен знати:

1.6.1. Технологію виробництва продукції підприємства.

1.6.2. Обладнання лабораторії, правила його експлуатації.

1.6.3. Технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції.

1.6.4. Чинні на підприємстві стандарти, технічні умови та інші керівні документи з технологічної підготовки виробництва, лабораторного контролю та оформлення документації.

1.6.5. Методи проведення науково-дослідних робіт і організації лабораторного контролю виробництва.

1.6.6. Досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств у галузі технології виробництва аналогічної продукції.

1.6.7. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.8. Основи трудового законодавство.

1.6.9. Правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час виконання робіт в лабораторії та утримання приміщення.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера-лаборанта визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер-лаборант:

2.2.1. Керує проведенням або проводить лабораторні аналізи, випробування та інші види досліджень сировини, напівфабрикатів, матеріалів, конструкцій і готової продукції для визначення відповідності чинним технічним умовам і стандартам.

2.2.2. Виконує експериментальні та дослідні роботи з метою пошуку і застосування економічних і ефективних методів виробництва, а також лабораторного контролю виробництва.

2.2.3. Проводить необхідні розрахунки в межах виконаних аналізів, випробувань і досліджень, аналізує одержані результати і систематизує їх.

2.2.4. Бере участь у розробленні технологічних процесів і дослідженні їх під час освоєння, в розробленні і впровадженні стандартів і технічних умов на сировину, напівфабрикати, матеріали, що використовуються на виробництві, а також у встановленні прогресивних норм їх витрат.

2.2.5. Розроблює нові та удосконалює діючі методи проведення лабораторних аналізів, випробувань і досліджень, надає допомогу в їх освоєнні.

2.2.6. Досліджує причини браку на виробництві, бере участь у розробленні пропозицій щодо його запобігання та усунення.

2.2.7. Розроблює заходи комплексного використання сировини, заміни дефіцитних матеріалів і вишукує способи утилізації відходів виробництва.

2.2.8. Стежить за правильною експлуатацією лабораторного устаткування і своєчасним передаванням його на періодичну перевірку.

2.2.9. Виконує правила та інструкції з експлуатації лабораторного обладнання, приладів, контролює їх своєчасну перевірку, атестацію і ремонт.

2.2.10. Перевіряє відповідність технічного стану лабораторного обладнання, приладів вимогам охорони праці.

2.2.11. Проводить вимірювання загазованості повітряного середовища згідно з вимогами чинних нормативних актів з охорони праці.

2.2.12. Виконує вимоги охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії під час виконання робіт в лабораторії.

2.2.13. Виконує усі вимоги наряд-допусків на проведення робіт підвищеної небезпеки.

2.2.14. Виконує приписи органів державного нагляду, які відносяться до експлуатації і ремонту лабораторного обладнання та приладів.

2.2.15. Своєчасно проходить навчання, інструктажі на робочому місці та перевірки знань з питань охорони праці.

2.2.16. Бере участь у розробленні інструкцій з безпечної експлуатації, обслуговування і ремонту лабораторного обладнання та приладів, інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт.

2.2.17. Бере участь у розробленні та виконанні планів комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці колективного договору для персоналу лабораторії.

3. ПРАВА

3.1. Інженер-лаборант має право:

а) контролювати додержання правил охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки під час виконання робіт в лабораторії;

б) контролювати виконання заходів з охорони праці, що стосуються утримання та експлуатації лабораторного обладнання та лабораторного приміщення;

в) надавати начальнику дослідної лабораторії пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за достовірність результатів проведених лабораторних аналізів, випробувань та інших видів досліджень сировини, напівфабрикатів, матеріалів, конструкцій і готової продукції.

4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань  охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується начальнику дослідної лабораторії.

5.2. Взаємодіє з відділом технічного контролю з питань проведення аналізу показників якості, що характеризують вироблювану продукцію.

5.3. Виконує приписи та вимоги органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)