Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера-конструктора

Посадова інструкція інженера-конструктора

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера-конструктора.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер-конструктор призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер-конструктор підпорядковується безпосередньо головному конструктору.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер-конструктор: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-конструктора І категорії не менше 2 років.

Інженер-конструктор І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-конструктора ІІ категорії: для магістра – не менше 2 років, для спеціаліста – не менше 3 років.

Інженер-конструктор ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією інженера-конструктора ІІІ категорії – не менше  2 років.

Інженер-конструктор ІІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-конструктора: для спеціаліста – не менше 1 року, для бакалавра – не менше 2 років.

Інженер-конструктор: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер-конструктор повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з конструкторської підготовки виробництва.

1.6.2. Системи і методи проектування.

1.6.3. Принципи роботи, умови монтажу і технічної експлуатації проектованих виробів, технологію їх виробництва, перспективи технічного розвитку підприємства, використовуване устаткування, оснастку та інструмент.

1.6.4. Технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і світових зразків виробів, аналогічних проектованим.

1.6.5. Стандарти, методики та інструкції з розроблення та оформлення креслень та іншої конструкторської документації.

1.6.6. Технічні вимоги до розроблюваних конструкцій, умов їх монтажу та здавання в експлуатацію.

1.6.7. Засоби автоматизації проектування.

1.6.8. Методи проведення технічних розрахунків.

1.6.9. Матеріали, які застосовуються в конструкціях, та їх властивості.

1.6.10. Порядок і методи проведення патентних досліджень.

1.6.11. Основи винахідництва.

1.6.12. Методи аналізу технічного рівня об’єктів техніки та технології.

1.6.13. Вимоги організації праці в проектуванні і конструюванні.

1.6.14. Основи технічної естетики, художнього конструювання та ергономіки.

1.6.15. Передовий вітчизняний та світовий досвід конструювання аналогічної продукції.

1.6.16. Економіку, організацію виробництва, праці та управління.

1.6.17. Трудове законодавство.

1.6.18. Норми і правила охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера-конструктора визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер-конструктор:

2.2.1. Розроблює ескізні, технічні і робочі проекти особливо складних, складних і середньої складності виробів, використовуючи засоби автоматизації проектування, забезпечує в процесі проектування відповідність розроблюваних конструкцій технічним завданням, стандартам, нормам техніки безпеки, вимогам найбільш економічної технології виробництва, а також застосування в проектах стандартизованих і уніфікованих деталей і складальних одиниць.

2.2.2. Проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня виробів, які проектуються.

2.2.3. Розроблює кінематичні схеми, загальні компонування і теоретичні погодження окремих елементів конструкцій на основі принципових схем і ескізних проектів, перевіряє робочі проекти і проводить контроль креслень за фахом або профілем роботи, знімає ескізи складних деталей з натури і виконує складні деталювання.

2.2.4. Проводить технічні розрахунки в процесі проектування і техніко-економічний аналіз ефективності конструкцій, які експлуатуються, розроблює інструкції з експлуатації конструкцій, пояснювальні записки до них, карти технічного рівня, паспорти (в тому числі патентні та ліцензійні), програми випробувань, технічні умови, повідомлення щодо змін у раніше розроблених кресленнях та іншу технічну документацію.

2.2.5. Вивчає та аналізує конструкторську документацію, що надходить від інших підприємств і організацій, з метою її використання в процесі проектування і конструювання.

2.2.6. Погоджує розроблювані проекти з іншими підрозділами підприємства, представниками замовника та органів нагляду, економічно обґрунтовує розроблювані конструкції.

2.2.7. Бере участь у монтажі, налагоджуванні, випробуваннях і здаванні до експлуатації експериментальних зразків, у складанні заявок на винаходи і промислові зразки, а також у роботах, які включають удосконалення, модернізацію, уніфікацію конструйованих виробів, їх елементів і розроблення проектів стандартів.

2.2.8. Готує відгуки і висновки на проекти стандартів, раціоналізаторські пропозиції і винаходи, які стосуються окремих елементів і складальних одиниць.

2.2.9. Бере участь у:

- розробленні і регламентуванні заходів безпеки в проектно-конструкторській документації;

- експертизі проектно-конструкторської документації на відповідність правилам охорони праці, вимогам промислової безпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища.

2.2.10. Контролює:

- правильність ведення робіт і технологічних процесів згідно з технічною документацією, технічними умовами, вимогами охорони праці;

- дотримання норм технологічних режимів, виробничих і технологічних процесів;

- розроблення заходів щодо підвищення надійності виробництва, об’єктів підвищеної небезпеки та устаткування.

2.2.11. Виконує роботи із:

- впровадження на підприємстві нової техніки і технології, виробничих процесів, спрямованих на безпечне ведення робіт, полегшення і оздоровлення умов праці;

- виконання планів технічного розвитку підприємства, підготовку виробництва до наукової організації праці з урахуванням вимог охорони праці та промислової безпеки;

- розроблення і впровадження стандартів підприємства, у тому числі з охорони праці.

2.2.12. Виконує роботу:

- з ліцензування видів діяльності і робіт на підприємстві і контролює виконання вимог ліцензій;

-  з декларування об’єктів підвищеної небезпеки філії.

2.2.13. У разі введення в дію нових або переглянутих нормативних актів з безпечної експлуатації і правил технічної експлуатації об’єктів підприємства, приводить проектно-конструкторську документацію у відповідність з новими правилами та нормами.

2.2.14. Надає методичну допомогу структурним підрозділам у розробленні інструкцій з безпечної експлуатації, технічного обслуговування і ремонту об’єктів підприємства, а також інструкцій за професіями та видами робіт; організовує забезпечення ними працівників підприємства.

2.2.15. Бере участь у розробленні планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на підприємстві.

2.2.16. Організовує розроблення проектів нестандартного устаткування з урахуванням вимог охорони праці, засобів захисту; узгоджує ці проекти у встановленому порядку; бере участь у випробуваннях та пуску конструкцій нових засобів захисту.

2.2.17. Бере участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; не допускає прийняття в експлуатацію об’єктів, устаткування, машин, механізмів у разі виявлення порушень вимог охорони праці та пожежної безпеки.

3. ПРАВА

3.1. Інженер-конструктор має право:

а) вживати заходи щодо недопущення впровадження у виробництво небезпечних конструкцій виробів;

б) вимагати припинення робіт виробничих дільниць, структурних підрозділів підприємства під час монтажу, випробування, налагоджування та пуску нових конструкцій виробів у випадках порушення правил охорони праці, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

в) надавати головному конструктору подання щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці і заохочення робітників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за безпечність конструкцій нових і модернізованих виробів, які він розробляв або на які він погоджував технічну документацію .

4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань  охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується головному конструктору.

5.2. Погоджує проекти на розроблювані конструкції з органами державного нагляду.

5.3. Виконує приписи та вимоги органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)