Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера із стандартизації

Посадова інструкція інженера із стандартизації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера із стандартизації.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер із стандартизації призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер із стандартизації підпорядковується безпосередньо начальнику відділу стандартизації.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер із стандартизації: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера із стандартизації І категорії не менше 2 років.

Інженер із стандартизації І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста -стаж роботи за професією інженера із стандартизації ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер із стандартизації ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера із стандартизації не менше 2 років.

Інженер із стандартизації: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер із стандартизації повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із стандартизації.

1.6.2. Державну систему стандартизації.

1.6.3. Організацію конструкторської і технологічної підготовки виробництва.

1.6.4. Державні, галузеві стандарти і стандарти підприємства.

1.6.5. Порядок проведення нормалізаційного контролю, розрахунку рівня стандартизації та уніфікації технічної документації.

1.6.6. Порядок складання технічних завдань на розроблення стандартів та інших документів із стандартизації.

1.6.7. Технічні характеристики продукції, яка випускається підприємством, і технологію її виробництва.

1.6.8. Методику розрахунку економічної ефективності впровадження стандартів і технічних умов.

1.6.9. Передовий вітчизняний та світовий досвід в області стандартизації.

1.6.10. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

1.6.11. Основи трудового законодавства.

1.6.12. Правила і норми охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера із стандартизації визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер із стандартизації:

2.2.1. Здійснює розроблення нових і перегляд чинних стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації, бере участь у їх погодженні, а також проведення обов’язкового нормалізаційного контролю технічної документації.

2.2.2. Визначає для включення в проект плану завдання з впровадження нових прогресивних стандартів на продукцію, що випускається.

2.2.3. Вивчає технічний рівень продукції, що випускається підприємством, і результатів експлуатації стандартизованих та уніфікованих деталей і окремих елементів, бере участь у експертизі проектів виробів за оцінкою рівня їх стандартизації та уніфікації.

2.2.4. Здійснює систематичну перевірку застосування на підприємстві стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації з метою забезпечення відповідності їх показників сучасному рівню розвитку науки і техніки, потребам ринку, експортним вимогам тощо.

2.2.5. Готує пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджуваних на підприємстві стандартів і технічних умов, а також рекомендації, які направляються до відповідної базової (головної) організації із стандартизації, про необхідність перегляду або відміни застарілих документів із стандартизації, упровадження прогресивних форм, методів і систем стандартизації.

2.2.6. Складає технічні завдання на підготування проектів стандартів, визначає економічну ефективність проведення робіт із стандартизації.

2.2.7. Бере участь у впровадженні на підприємстві затверджених стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації, в розробленні заходів з підвищення якості продукції, а також у підготуванні її до атестації за категоріями якості.

2.2.8. Контролює виконання робіт із стандартизації підрозділами підприємства, надає їм методичну допомогу з розроблення і застосування стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації.

2.2.9. Готує висновки на проекти нормативно - технічної документації, які надходять на відгук від сторонніх організацій.

2.2.10. Вивчає і систематизує передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері стандартизації, а також стандарти (рекомендації) міжнародних організацій.

2.2.11. Бере участь у обміні досвідом з розроблення і застосування стандартів, організації виставок, семінарів, конференцій з питань стандартизації.

2.2.12. Готує для подання в галузевий орган науково-технічної інформації матеріали про стандарти, розроблені на підприємстві, а також звіти про виконання робіт із стандартизації, в тому числі про впровадження стандартів.

2.2.13. Сумісно зі службою охорони праці здійснює розроблення (перегляд) тематичних планів із стандартизації в галузі охорони праці, зміст яких, в першу чергу, повинен бути спрямований на здійснення заходів щодо:

а) зниження рівня виробничого шуму і вібрацій;

б) механізації і автоматизації трудомістких і ручних робіт;

в) забезпечення вибухобезпечності;

г) підвищення безпеки небезпечних технологічних процесів, робіт та устаткування;

д) створення безпечних і здорових умов праці.

2.2.14. Проводить інженерно-технічну експертизу документів із стандартизації в галузі охорони праці.

2.2.15. Разом із службою охорони праці контролює наявність, правильність та достатність вимог охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії в технічній та технологічній документації на вироби, комплектуючі деталі, устаткування, інструмент, пристосування, засоби захисту, технологічні процеси.

2.2.16. Бере участь у роботі комісії із прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

2.2.17. Разом зі службою охорони праці організовує пропаганду стандартизації в галузі охорони праці шляхом проведення або участі у конкурсах, оглядах, тематичних виставках, конференціях, семінарах, нарадах тощо.

2.2.18. Вивчає потреби та забезпечує структурні підрозділи підприємства стандартами з питань охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.2.19. Бере участь у розробленні плану комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці в колективному договорі, приймає участь у виконанні запланованих заходів.

3. ПРАВА

3.1. Інженер із стандартизації має право:

а) здійснювати нормалізаційний контроль технічної документації;

б) брати участь у розробленні планів науково - дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

в) контролювати дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки та промислової санітарії у стандартах, технічних умовах та інших документах із стандартизації, які розроблюються на підприємстві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за проведення на підприємстві нормалізаційного контролю технічної та технологічної документації.

4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань  охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу технічного контролю.

5.2. Керує підпорядкованим йому персоналом.

5.3. Надає структурним підрозділам підприємства методичну допомогу з розроблення і застосування стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації.

5.4. Здійснює зв’язок з технічними комітетами із стандартизації, Держстандартом України, підприємствами та організаціями, які розповсюджують документи із стандартизації.

5.5. Здійснює зв’язок з відділом охорони праці, керівниками структурних підрозділів з питань формування планів із стандартизації у структурних підрозділах.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)