Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з якості

Посадова інструкція інженера з якості

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з якості.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з якості призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з якості підпорядковується безпосередньо начальнику відділу технічного контролю.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з якості: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з якості І категорії не менше 2 років.

Інженер з якості І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з якості ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з якості ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з якості не менше 2 років.

Інженер з якості: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з якості повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції.

1.6.2. Систему державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за якістю продукції.

1.6.3. Методи планування підвищення якості продукції.

1.6.4. Технологічні процеси і режими виробництва.

1.6.5. Основні технологічні і конструктивні дані продукції, що випускається.

1.6.6. Чинні в галузі і на підприємстві стандарти і технічні умови.

1.6.7. Види виробничого браку і методи його запобігання та усунення.

1.6.8. Порядок пред’явлення і розгляду рекламацій на якість сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, готової продукції.

1.6.9. Вимоги до технічної документації з сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, готової продукції, системи, методи і засоби контролю їх якості.

1.6.10. Правила проведення випробувань і приймання продукції.

1.6.11. Порядок атестації продукції за категоріями якості, організацію обліку і строки складання звітності про якість продукції.

1.6.12. Основи економіки, організації праці, виробництва та управління.

1.6.13. Основи трудового законодавства.

1.6.14. Правила і норми охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з якості визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з якості:

2.2.1. Виконує роботу з планування підвищення якості продукції (робіт, послуг), здійснює контроль за діяльністю підрозділів підприємства щодо забезпечення відповідності продукції сучасному рівню розвитку науки і техніки, потребам ринку, експортним вимогам тощо.

2.2.2. Бере участь у розробленні, удосконаленні і упровадженні системи управління якістю, створенні стандартів і нормативів якісних показників, контролює їх додержання.

2.2.3. Аналізує необхідну інформацію і показники якості, які характеризують продукцію, що розроблюється і випускається, вживає заходів щодо запобігання випускання виробів, які не відповідають установленим вимогам.

2.2.4. Розглядає та аналізує рекламації щодо якості робіт, готує висновки і веде листування за результатами розгляду.

2.2.5. Вивчає причини, що викликають погіршення якості продукції (робіт, послуг), випуск браку, бере участь у розробленні і впровадженні заходів з їх усунення.

2.2.6. Готує висновки про відповідність якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що надходять на підприємство, чинним стандартам, технічним умовам і оформлює документи для пред’явлення претензій постачальникам.

2.2.7. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід з розроблення та впровадження систем управління якістю.

2.2.8. Бере участь у створенні стандартів підприємства з управління якістю, в атестації якості промислової продукції, в підготовці заходів, пов’язаних з упровадженням стандартів і технічних умов на продукцію, яку випускає підприємство, а також у розробленні та упровадженні найбільш досконалих систем і методів контролю, які передбачають механізацію та автоматизацію контрольних операцій і створення необхідних для цієї мети засобів, у тому числі засобів неруйнівного контролю.

2.2.9. Бере участь у розробленні методик та інструкцій з поточного контролю якості робіт у процесі виготовлення продукції, у випробуванні готових виробів і оформленні документів, які засвідчують їх якість.

2.2.10. Розроблює і організує виконання заходів за результатами державного нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю за упровадженням і додержанням стандартів і технічних умов з якості продукції.

2.2.11. Веде облік і складає звітність про діяльність підприємства в управлінні якістю продукції.

2.2.12. Здійснює контроль за додержанням правил охорони праці, пожежної безпеки та промислової санітарії під час виконання робіт з визначення якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, готової продукції та випробувань готових виробів.

2.2.13. Бере участь у розробленні і своєчасному перегляді інструкцій з охорони праці під час проведення робіт з визначення якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, готової продукції та випробувань готових виробів.

2.2.14. Здійснює контроль за додержанням технологічних процесів під час виготовлення продукції підприємства, виконання робіт (послуг).

2.2.15. Бере участь у роботі комісії з перевірки стану охорони праці на підприємстві.

2.2.16. Бере участь у розробленні плану комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці в колективному договорі, організовує своєчасне виконання запланованих заходів.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з якості має право:

а) контролювати діяльність підрозділів підприємства щодо забезпечення відповідності продукції сучасному рівню розвитку науки і техніки, потребам ринку, експортним вимогам тощо;

б) контролювати виконання вимог стандартів з якості продукції;

в) здійснювати операційний контроль на всіх стадіях технологічного процесу;

г) контролювати якість матеріальних ресурсів, які надходять на підприємство від підприємств - постачальників;

д) брати участь у розробленні планів науково - дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

е) надавати начальнику відділу технічного контролю пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за:

а) перевірку матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів), які надходять у виробництво, на відповідність їх якості стандартам і технічним умовам;

б) організацію операційного контролю на всіх стадіях виробничого процесу;

в) організацію контролю якості і комплектності готової продукції.

4.3. Несе відповідальність за додержання підпорядкованими йому робітниками правил охорони праці, пожежної безпеки та промислової санітарії під час виконання робіт з визначення якості готової продукції та випробувань готових виробів.

4.4. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань  охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу технічного контролю.

5.2. Керує підпорядкованим йому персоналом.

5.3. Взаємодіє з органами державного нагляду за якістю продукції.

5.4 Організує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)