Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з ремонту

Посадова інструкція інженера з ремонту

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з ремонту.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з ремонту призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з ремонту підпорядковується безпосередньо начальнику ремонтного цеху.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з ремонту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з ремонту І категорії не менше 2 років.

Інженер з ремонту І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з ремонту ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з ремонту ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з ремонту не менше 2 років.

Інженер з ремонту: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з ремонту повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технічного обслуговування та ремонту устаткування.

1.6.2. Перспективи технічного розвитку підприємства.

1.6.3. Систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування.

1.6.4. Організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування на підприємстві.

1.6.5. Технічні характеристики, конструктивні особливості, експлуатаційні дані і режими роботи устаткування підприємства, правила його технічної експлуатації.

1.6.6. Методи планування ремонтних робіт.

1.6.7. Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства.

1.6.8. Системи ремонтів та технологію ремонтних робіт.

1.6.9. Стандарти, технічні умови та інструкції з технічного обслуговування, ремонту, монтажу та випробування устаткування.

1.6.10. Порядок складання кошторисів на проведення ремонтів, заявок на устаткування, матеріали, запасні частини, інструмент тощо.

1.6.11. Основи економіки, організації праці, виробництва та управління.

1.6.12. Основи трудового законодавства.

1.6.13. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.14. Правила охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту устаткування, будівель і споруд  підприємства, а також правила безпечної експлуатації обладнання ремонтного цеху.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з ремонту визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з ремонту:

2.2.1. Здійснює розроблення місячних, квартальних і річних планів (графіків) різних видів ремонту устаткування та інших основних фондів підприємства (будівель, систем водопостачання, каналізації, повітропроводів тощо), а також заходів щодо поліпшення їх експлуатації та обслуговування, контролює виконання затверджених планів (графіків).

2.2.2. Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування, стійку ефективну роботу підприємства.

2.2.3. Бере участь у перевірці технічного стану устаткування, якості ремонтних робіт, а також у прийманні устаткування, яке надходить на підприємство, в необхідних випадках оформлює документацію на його списання або передавання іншим підприємствам.

2.2.4. Забезпечує підготування ремонтних робіт, вживає заходів щодо реалізації виділених фондів на запасні частини для ремонту устаткування, забезпечення ними підприємства на умовах кооперації.

2.2.5. Здійснює контроль за діяльністю підрозділів під час проведення ремонтних робіт і випробувань устаткування, за додержанням правил безпечної експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за ним, розроблює заходи, спрямовані на вдосконалення організації обслуговування і ремонту устаткування, на зниження трудомісткості і вартості ремонтних робіт, поліпшення їх якості, підвищення ефективності використання основних фондів.

2.2.6. Бере участь у плануванні технічного розвитку виробництва, капітального ремонту і модернізації основних фондів, складанні балансу виробничих потужностей та їх використанні.

2.2.7. Розроблює нормативні матеріали щодо профілактичного обслуговування і ремонту устаткування.

2.2.8. Бере участь у розслідуванні причин підвищеного спрацювання захисних засобів, аварій устаткування та виробничого травматизму і вживає заходів щодо їх запобігання.

2.2.9. Здійснює контроль за додержанням установлених строків складання відомостей дефектів, заявок на проведення ремонту.

2.2.10. Складає заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює правильність їх витрачання.

2.2.11. Готує матеріали для укладання договорів з підприємствами-виготовлювачами на поставку запасних частин і устаткування, а також із спеціалізованими підрядними організаціями на капітальний ремонт основних (промислово-виробничих і непромислових) фондів, здійснює контроль за витраченням коштів на ці цілі.

2.2.12. Бере участь у роботі, пов’язаній з розроблюванням і впровадженням стандартів і технічних умов з експлуатації, утримання і ремонту устаткування.

2.2.13. Готує висновки на раціоналізаторські пропозиції і винаходи з питань удосконалення конструкції устаткування, організації ремонтних робіт і технічного обслуговування, надає раціоналізаторам і винахідникам практичну допомогу та організує впровадження прийнятих пропозицій, узагальнює і розповсюджує передовий досвід організації ремонту і експлуатації устаткування.

2.2.14. Веде облік і паспортизацію устаткування, будівель, споруд та інших основних фондів підприємства.

2.2.15. Вносить в паспорти устаткування зміни, що мають місце після його ремонту, модернізації і реконструкції, складає встановлену звітність та іншу технічну документацію.

2.2.16. Контролює додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил промислової санітарії та пожежної безпеки.

2.2.17. Контролює:

а) використання робітниками спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

б) наявність на робочих місцях інструкцій, пам'яток, плакатів, знаків безпеки тощо;

в) впровадження досягнень науки і техніки з метою поліпшення безпеки праці, попередження профзахворювань, пожеж, вибухів.

2.2.18. Бере участь в:

а) проведенні атестації робочих місць за умовами праці;

б) оснащенні цеху засобами пожежогасіння, сигналізації;

в) виконанні  заходів з охорони праці, приписів органів державного нагляду, відомчого і регіонального контролю;

г) створенні кутку з охорони праці;

д) навчанні працівників безпечним прийомам і методам праці.

2.2.19. Контролює стан огороджуючих захисних пристроїв на робочих місцях, систем і пристроїв блокування, сигналізації та інших засобів колективного захисту.

2.2.20. Здійснює підбір кваліфікованих працівників для проведення стажування прийнятих на роботу працівників. Контролює додержання встановленого порядку допуску працівників до самостійної роботи.

2.2.21. Відстороняє від роботи робітників, які порушують правила безпечної експлуатації ремонтного устаткування та інструменту, а також робітників, які знаходяться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

2.2.22. Організує роботи із забезпечення безпечних і здорових умов праці в цеху, нормального стану повітряного середовища та освітленості на робочих місцях.

2.2.23. Вживає заходів щодо забезпечення цеху засобами діагностики, технічного обслуговування, ремонту і експлуатації устаткування, які підвищують безпеку і поліпшують умови праці.

2.2.24. Керує роботами підвищеної небезпеки за розробленими планами або за нарядами-допусками і не допускає виконання цих робіт без оформлення відповідних документів.

2.2.25. Бере участь у протиаварійних тренуваннях персоналу цеху згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій за затвердженим графіком.

2.2.26. Контролює забезпеченість працівників цеху інструкціями, іншими нормативними актами з охорони праці, що стосуються безпечного обслуговування та ремонту устаткування підприємства.

2.2.27. Бере участь у розробленні інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт і забезпечує ними працівників цеху.

2.2.28. Забезпечує:

а) дотримання вимог охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки працівниками цеху;

б) ліквідацію виявлених порушень з охорони праці;

в) правильне складування деталей, безпечне виконання робіт, належне використання засобів індивідуального та колективного захисту під час виконання робіт з обслуговування та ремонту устаткування;

г) виконання оперативних планів і завдань з охорони праці;

д) дотримання робітниками інструкцій з охорони праці.

2.2.29. Організовує зберігання, транспортування, застосування і знешкодження отруйних, їдких і вибухопожежонебезпечних речовин відповідно до вимог чинних нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки.

2.2.30. При нещасному випадку організує надання долікарської допомоги потерпілому і направляє його до медичної установи; негайно повідомляє керівництво цеху і профспілкового комітету про нещасний випадок, що стався; вживає заходів щодо зберігання обстановки на робочому місці і стану устаткування таким, якими вони були на момент нещасного випадку або аварії (якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих робітників і не викликає аварії).

2.2.31. Здійснює контроль за станом охорони праці в цеху.

2.2.32. Збирає і узагальнює зауваження і пропозиції робітників, майстрів з питань охорони праці; розробляє на їх основі з урахуванням паспортизації об’єктів конкретні заходи щодо поліпшення і оздоровлення умов праці, підвищення рівня безпеки праці і подає їх начальнику ремонтного цеху для внесення в план комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці, організовує своєчасне виконання запланованих заходів.

2.2.33. У встановлені терміни інформує начальника ремонтного цеху про стан умов праці у цеху, про виконання робіт з поліпшення умов і безпеки праці, виконання наказів, вказівок і приписів.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з ремонту має право:

а) зупиняти роботу технічно несправного, із закінченим терміном служби і випробування обладнання, інвентарю та інструменту;

б) давати вказівки на припинення робіт у цеху у випадках порушення правил безпечної експлуатації обладнання, створення загрози життю і здоров'ю працівників;

в) відстороняти від роботи робітників, які порушують правила безпечного обслуговування та ремонту устаткування;

г) відстороняти від роботи робітників, які знаходяться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

д) надавати начальнику ремонтного цеху пропозиції щодо притягнення до відповідальності зловмисних порушників правил охорони праці, а також заохочення працівників, які сприяють покращенню стану охорони праці на виробництві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання планових завдань з технічного обслуговування і ремонту устаткування, будівель і споруд підприємства.

4.3. Несе відповідальність за додержання підпорядкованими йому робітниками правил охорони праці, пожежної безпеки та промислової санітарії під час виконання ремонтних робіт та робіт з технічного обслуговування устаткування.

4.4. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань  охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується начальнику ремонтного цеху.

5.2. Керує підпорядкованим йому ремонтним персоналом цеху.

5.3. Взаємодіє з органами нагляду за охороною праці, навколишнього середовища, пожежного            нагляду, санепідемстанцією.

5.4. Організує та контролює виконання приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)