Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з охорони навколишнього середовища

Посадова інструкція інженера з охорони навколишнього середовища

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з охорони навколишнього середовища.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з охорони навколишнього середовища призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з охорони навколишнього середовища підпорядковується безпосередньо начальнику відділу охорони навколишнього середовища .

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з охорони навколишнього середовища: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з охорони навколишнього середовища І категорії не менше 2 років.

Інженер з охорони навколишнього середовища І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з охорони навколишнього середовища ІІ категорії не   менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з охорони навколишнього середовища ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з охорони навколишнього середовища не менше 2 років.

Інженер з охорони навколишнього середовища: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з охорони навколишнього середовища повинен знати:

1.6.1. Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

1.6.2. Виробничу та організаційну структуру підприємства і перспективи його розвитку.

1.6.3. Технологічні процеси і режими виробництва продукції підприємства.

1.6.4. Порядок і методи контролю за додержанням встановлених вимог з охорони навколишнього середовища.

1.6.5. Засоби контролю відповідності технічного стану устаткування підприємства вимогам охорони навколишнього середовища.

1.6.6. Чинні норми та правила з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

1.6.7. Передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

1.6.8. Методи і форми пропагування та інформації, порядок обліку і складання звітності про виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

1.6.9. Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію підприємств, споруд та інших об’єктів.

1.6.10. Основи економіки, організації праці, виробництва і управління.

1.6.11. Основи трудового законодавства.

1.6.12. Правила і норми охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з охорони навколишнього середовища визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з охорони навколишнього середовища:

2.2.1. Здійснює контроль за додержанням у структурних підрозділах підприємства чинного законодавства, інструкцій, правил і норм з охорони навколишнього середовища.

2.2.2. Розроблює проекти перспективних та річних планів проведення заходів з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, контролює їх виконання.

2.2.3. Бере участь у підготовці технічних завдань на проектування нових, розширення і реконструкцію діючих виробництв з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, у здійсненні заходів щодо впровадження нової техніки, проведення науково-дослідних робіт з очищення виробничих стічних вод, запобігання забрудненню навколишнього середовища, викидів шкідливих речовин у атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, раціонального використання земельних та водних ресурсів.

2.2.4. Здійснює контроль за додержанням технологічних режимів природоохоронних об’єктів, аналізує їх роботу, стежить за додержанням правил охорони природи, за станом навколишнього середовища в районі підприємства.

2.2.5. Складає технологічні регламенти, графіки аналітичного контролю, паспорти, інструкції та іншу технічну документацію.

2.2.6. Бере участь у перевірці відповідності технічного стану устаткування вимогам охорони навколишнього середовища.

2.2.7. Складає встановлену звітність про виконання заходів з охорони навколишнього середовища, бере участь у роботі комісії з перевірки діяльності підприємства у цій сфері.

2.2.8. Бере участь у розробленні примірних інструкції з охорони праці для робіт під час лабораторних досліджень з питань екологічної безпеки.

2.2.9. Контролює дотримання вимог охорони праці під час виконання робіт підпорядкованим йому персоналом.

2.2.10. Бере участь у розробленні відповідних програм навчання, інструкцій з безпечного ведення робіт; здійснює контроль за виконанням цих робіт.

2.2.11. Бере участь у розслідуванні причин і наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру та природного походження, розробляє заходи щодо їх попередження та ліквідації.

2.2.12. Проводить експертизу проектних документів нормативів гранично допустимих викидів та скидів, питомих норм природокористування, організовує екологічний аудит та моніторинг у структурних підрозділах підприємства.

2.2.13. Узагальнює, аналізує статистичну звітність про екологічний стан у підрозділах підприємства, економічні показники природокористування.

2.2.14. Організовує і контролює виконання приписів органів нагляду з питань екологічної безпеки.

2.2.15. Бере участь в підготовці плану комплексних заходів з поліпшення умов і безпеки праці в колективному договорі і контролі за його виконанням.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з охорони навколишнього середовища має право:

а) контролювати виконання вимог законодавства, додержання працівниками підприємства правил і норм з охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, утилізації всіх видів відходів виробництва;

б) відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи під­приємства, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень вимог екологічної безпеки, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з екологічної безпеки;

в) перевіряти стан екологічної безпеки та навколишнього середовища на об'єктах підприєм­ства;

г) представляти начальнику відділу подання про притягнення до відповідальності пра­цівників, які порушують вимоги екологічної безпеки та охорони праці; порушувати клопотання про заохочення праців­ників, які беруть активну участь у підвищенні екологічної безпеки стану навколишнього середовища та поліпшенні умов праці;

д) брати участь у здійсненні контролю за виконанням комплексних заходів з охорони праці колективного договору за напрямом своєї діяльності та аналізі їх ефективності.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за:

а) додержання на підприємстві чинного законодавства, інструкцій, правил і норм з охорони навколишнього середовища;

б) недостовірність і несвоєчасність підготовки статистичної звітності з виконання заходів з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

в) недостовірну інформацію про виконання отриманих завдань і доручень, порушення термінів їх виконання;

г) невиконання наказів, розпоряджень директора підприємства;

д) порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил екологічної, протипожежної безпеки та охорони праці, установлених на підприємстві.

4.3. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань екологічної безпеки та охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу охорони навколишнього середовища.

5.2. Взаємодіє з керівниками структурних підрозділів, службою охорони праці з питань додержання вимог законодавства з охорони навколишнього середовища.

5.3. Взаємодіє з представниками органів державного нагляду за екологічною та радіаційною безпекою.

УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)