Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з нормування праці

Посадова інструкція інженера з нормування праці

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з нормування праці.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з нормування праці призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з нормування праці підпорядковується безпосередньо начальнику відділу нормування праці.

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з нормування праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з нормування праці І категорії не менше 2 років.

Інженер з нормування праці І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста -стаж роботи за професією інженера з нормування праці ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з нормування праці ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для   спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією інженера з нормування праці не менше 2 років.

Інженер з нормування праці: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з нормування праці повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації, нормування і оплати праці, методи нормування праці.

1.6.2. Міжгалузеві і галузеві нормативи трудових витрат.

1.6.3. Економіку, організацію виробництва, праці та управління.

1.6.4. Технологічні процеси та режими виробництва.

1.6.5. Єдину систему технологічної документації.

1.6.6. Форми і системи оплати праці.

1.6.7. Положення з преміювання, відповідні випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.6.8. Порядок розроблення календарних планів перегляду норм і організаційно-технічних заходів з підвищення продуктивності праці, планів організації праці, завдань із зниження трудомісткості виробів.

1.6.9. Вимоги організації праці під час розроблення технологічних процесів, режимів виробництва.

1.6.10. Методи нормування праці, якості норм, показників з праці, вивчення трудових процесів та найбільш ефективних прийомів і методів праці, використання робочого часу.

1.6.11. Технічні засоби, що застосовуються для дослідження прийомів і методів праці, вимірювання витрат робочого часу, і засоби обчислювальної техніки для розрахунку технічно обґрунтованих норм.

1.6.12. Передовий вітчизняний і світовий досвід організації, нормування та оплати праці.

1.6.13. Правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.6.14. Основи соціології, фізіології та психології праці.

1.6.15. Основи трудового законодавства.

1.6.16. Законодавство, правила і норми з охорони праці.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з нормування праці визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з нормування праці:

2.2.1. Розроблює та впроваджує технічно обґрунтовані норми трудових витрат з різних видів робіт, виконуваних на підприємстві, на основі використання міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці з урахуванням психофізіологічних і соціально-економічних чинників, а також місцеві норми, розраховані на підставі технічних даних про продуктивність устаткування, результатів аналізу витрат робочого часу із застосуванням найбільш продуктивних прийомів і методів праці.

2.2.2. Установлює норми часу (виробітку) на разові і додаткові роботи, пов’язані з відступом від технологічних процесів.

2.2.3. Визначає чисельність працівників за функціями управління і структурними підрозділами відповідно до галузевих нормативів чисельності, виявляє відхилення фактичній чисельності від нормативної і причини таких відхилень, розроблює пропозиції з метою усунення понаднормованої чисельності.

2.2.4. Складає проекти календарних планів перегляду норм на підставі намічених до впровадження організаційно-технічних заходів, які забезпечують виконання встановлених завдань з росту продуктивності праці.

2.2.5. Бере участь у підготуванні проектів перспективних і річних планів організації праці на підприємстві.

2.2.6. Вивчає трудомісткість виробів відповідно до здійснюваних заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці і підвищення якості продукції, а також нових видів виробів у зв’язку з впровадженням нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій і винаходів, вдосконаленням організації праці і виробництва, розроблює завдання для зниження нормативної трудомісткості.

2.2.7. Аналізує стан нормування, ступінь обґрунтування та напруженості норм, проводить роботу з поліпшення їх якості, забезпечення рівної напруженості норм на однорідних роботах, виконуваних за однаковими організаційно-технічними умовами.

2.2.8. Здійснює контроль за додержанням у встановлених нормах вимог з організації праці, охорони праці під час розроблення технологічних процесів, визначає економічний ефект впровадження технічно обґрунтованих норм трудових витрат.

2.2.9. Перевіряє чинні норми праці з метою виявлення застарілих та помилково встановлених норм, проводить роботу з їх своєчасної заміни новими, більш прогресивними, в процесі впровадження організаційно-технічних заходів.

2.2.10. Вивчає рівень виконання норм, досліджує безпосередньо на робочих місцях ступінь і причини відхилень фактичних витрат праці від нормативних, бере участь у підготовці пропозицій з утворення необхідних умов для освоєння усіма робітниками норм трудових витрат.

2.2.11. Здійснює контроль за своєчасним доведенням до працівників нових норм і розцінок, правильністю застосування на підприємстві нормативних матеріалів з праці.

2.2.12. Бере участь у розробленні заходів із зниження трудомісткості продукції, у виявленні резервів зростання продуктивності праці за рахунок підвищення якості нормування, розширення сфери нормування праці робітників з погодинною оплатою праці та керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, з усунення втрат робочого часу і поліпшення його використання, в підготовці пропозицій з вдосконалення систем оплати праці, матеріального і морального стимулювання.

2.2.13. Здійснює інструктаж працівників з освоєння технічно обґрунтованих норм праці.

2.2.14. Проводить роботу з вивчення трудових процесів і витрат робочого часу на виконання операцій за допомогою сучасних технічних засобів, аналізує одержані дані, виявляє найбільш ефективні прийоми і методи праці, сприяє їх розповсюдженню.

2.2.15. Контролює правильність застосування в підрозділах підприємства нормативних матеріалів з праці (розрядів робітників, розцінок, тарифних сіток та ставок під час оформлення первинних документів з урахуванням виробітку, простоїв, доплат за несприятливі умови праці).

2.2.16. Складає повідомлення про зміни затверджених норм трудових витрат і розцінок.

2.2.17. Бере участь у визначенні взаємних обов’язків адміністрації і працівників, які включаються в колективні договори, із зниження трудомісткості виробів, підвищення продуктивності праці, рівня її нормування, у тому числі підвищення питомої ваги технічно обґрунтованих норм, а також організації нормативно-дослідних робіт, які сприяють підвищенню рівня нормування праці, розширенню сфери його застосування, розробленні міжгалузевих і галузевих нормативних документів з праці.

2.2.18. Організує проведення і здійснює перевірку у виробничих умовах проектів міжгалузевих і галузевих нормативних документів з нормування праці та їх упровадження після затвердження.

2.2.19. Веде рахунок кількості, складу і рівня виконаних норм трудових витрат, виконання завдань із зниження трудомісткості виробів, застосування технічно обґрунтованих норм, а також економічної ефективності їх упровадження.

2.2.20. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері організації, нормування та оплати праці і використовує його у своїй роботі.

2.2.21. Складає звітність про стан нормування праці за формами у встановлені строки.

2.2.22. Контролює дотримання вимог трудового законодавства при організації праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

2.2.23. Приймає участь у роботі комісії з атестації робочих місць за умовами праці, розробленні заходів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці на кожному робочому місці.

2.2.24. Контролює дотримання вимог законодавства з питань робочого часу і часу відпочинку, надання пільг та компенсацій робітникам за роботу у шкідливих та особливо шкідливих умовах праці.

2.2.25. Веде:

а) перелік виробництв, структурних підрозділів і робочих місць з особливо шкідливими, а також шкідливими і важкими умовами праці;

б) перелік професій і посад із зазначенням робочих місць, за яким працівникам надаються пільги і компенсації згідно з чинним законодавством з зазначенням їх видів та розмірів;

в) перелік професій і посад із зазначенням робочих місць, за яким працівникам надаються додаткові пільги і компенсації за рахунок прибутку підприємства на підставі колективного договору.

2.2.26. Контролює:

а) занесення відомостей про пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах праці в особисті картки працівників та ознайомлення з ними працівників;

б) внесення змін у відомості про пільги і компенсації при зміні умов праці, чинного законодавства, умов колективного договору і своєчасне інформування про них працівників.

2.2.27. Бере участь в підготовці плану комплексних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці в колективному договорі і контролі за його виконанням.

2.2.28. Бере участь у роботі комісії з контролю за станом охорони праці на підприємстві.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з нормування праці має право:

а) на соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;

б) знати про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров’я;

в) відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища або довкілля;

г) розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань;

д) вимагати від роботодавця переведення його на легшу роботу, встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання з набуття іншої професії, якщо за медичним висновком стан його здоров’я не дозволяє виконувати доручену йому роботу;

е) давати пропозиції з питань поліпшення умов і безпеки праці для включення їх в план комплексних заходів у колективному договорі;

ж) брати участь у здійсненні контролю за виконанням комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за застосування на підприємстві технічно обґрунтованих норм праці.

4.3. Несе відповідальність за організацію праці на підприємстві з урахуванням вимог охорони праці.

4.4. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу нормування праці.

5.2. Взаємодіє з керівниками структурних підрозділів, уповноваженими з охорони праці підприємства, службою охорони праці з питань матеріального стимулювання робітників за плідну роботу із забезпечення безпечних і здорових умов праці.

5.3. Взаємодіє зі службою охорони праці, з керівниками структурних підрозділів, уповноваженими з охорони праці підприємства з питань формування розділу “Охорона праці” у колективному договорі.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)