Охрана Труда

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Посадова інструкція інженера з метрології

Посадова інструкція інженера з метрології

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція (далі – інструкція) визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність інженера з метрології.

1.2. Інструкція розроблена на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників – Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, затвердженого наказом Мінпраці України від 16.02.1998 зі змінами, затвердженими Мінпраці України 26.02.1999, 15.04.1999, 10.12.1999, 14.02.2000, 23.05.2000, 12.12.2000 з урахуванням вимог Закону України “Про охорону праці” (нова редакція від 21.11.2002 № 229-IV), згідно зі статтею 13 якого у посадових інструкціях повинні бути визначені обов’язки з питань охорони праці, права та відповідальність посадових осіб за виконання покладених на них функцій.

1.3. Інженер з метрології призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом директора.

1.4. Інженер з метрології підпорядковується безпосередньо начальнику відділу метрології (головному метрологу).

1.5. Кваліфікаційні вимоги.

Провідний інженер з метрології: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера-метролога І категорії не менше 2 років.

Інженер з метрології І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи; для спеціаліста - стаж роботи за професією метролога ІІ категорії не менше 2 років, для бакалавра – не менше 3 років.

Інженер з метрології ІІ категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для бакалавра – стаж роботи за професією метролога не менше 2 років.

Інженер з метрології: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

1.6. Інженер з метрології повинен знати:

1.6.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з метрологічного забезпечення виробництва.

1.6.2. Законодавство з охорони праці, нормативні акти з охорони праці, що стосуються безпечної експлуатації, обслуговування та ремонту засобів вимірювання.

1.6.3. Стандарти та інші нормативні документи з метрологічної атестації продукції, експлуатації, ремонту, налагодження, перевірки, юстирування і збереження засобів вимірювань.

1.6.4. Технічні вимоги до продукції, що випускається підприємством, технологію її виробництва, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і принципи роботи засобів вимірювань, технологію їх ремонту.

1.6.5. Методи виконання вимірювань.

1.6.6. Порядок державної атестації продукції.

1.6.7. Передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі метрологічного контролю та забезпечення виробництва.

1.6.8. Методи визначення економічної ефективності впровадження нових засобів вимірювань.

1.6.9. Основи економіки, організації виробництва та управління.

1.6.10. Правила і норми охорони праці з питань метрологічного забезпечення виробництва.

1.6.11. Основи трудового законодавства України.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Функціональні обов'язки інженера з метрології визначені на основі кваліфікаційної характеристики за даною посадою.

2.2. Інженер з метрології:

2.2.1. Виконує роботу з метрологічного забезпечення розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації продукції, що випускається підприємством, спрямовану на неухильне підвищення якості.

2.2.2. Бере участь у підготовці проектів перспективних і річних планів упровадження нової вимірювальної техніки, пропозицій до галузевих планів метрологічного забезпечення виробництва і до планів організаційно-технічних заходів з удосконалення метрологічного забезпечення, засобів та методів вимірювань.

2.2.3. Складає локальні перевірочні схеми з видів вимірювання, встановлює оптимальні періодичності перевірок засобів вимірювань і розроблює календарні графіків їх проведення.

2.2.4. Здійснює метрологічну експертизу конструкторської та технологічної документації, що розроблюється на підприємстві та надходить з інших підприємств, метрологічну атестацію нестандартизованих засобів вимірювань.

2.2.5. Бере участь у підготовці технічних завдань на проектування і розроблення засобів вимірювань спеціального призначення, в підготовці продукції, що випускається підприємством, до державної атестації, в проведенні випробувань нових видів продукції, а також аналізі причин порушення технологічних режимів, браку продукції, непродуктивних витрат сировини, матеріалів, енергії у виробництві, пов’язаних зі станом засобів вимірювань, контролю і випробувань.

2.2.6. Здійснює перевірку складних засобів вимірювань, технологічного устаткування на відповідність установленим нормам точності, проведення складних вимірювань у ході технологічних процесів і випробувань продукції, а також вимірювань, пов’язаних з вирішенням спорів між підрозділами підприємства з питань оцінки погрішностей і вибору засобів і методів вимірювань, готує висновки за результатами таких вимірювань.

2.2.7. Бере участь у впровадженні державних, галузевих стандартів, стандартів підприємства та інших нормативних документів, які регламентують погрішності вимірювань.

2.2.8. Визначає потреби підрозділів підприємства в засобах вимірювань, складає зведені заявки на їх придбання.

2.2.9. Здійснює обов’язковий контроль за станом і правильністю монтування, встановлення і застосування засобів вимірювань, технічне приймання вимірювальних засобів, які надходять на підприємство.

2.2.10. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід метрологічного забезпечення виробництва.

2.2.11. Бере участь у розробленні і погодженні стандартів та інших нормативних документів з питань метрології.

2.2.12. Складає звіти з виконання планів метрологічного забезпечення виробництва.

2.2.13. Здійснює контроль за оснащенням технологічного процесу всіма передбаченими регламентом засобами вимірювань, відповідністю застосовуваних у підрозділах підприємства засобів і методів вимірювань вимогам заданих режимів виробництва та якості продукції.

2.2.14. Контролює виконання правил і інструкцій з експлуатації засобів вимірювань та метрологічного обладнання (контрольно-вимірювальних приладів – далі КВП, автоматики, засобів та систем автоматизації тощо).

2.2.15. Бере участь у  розробленні інструкцій з безпечного обслуговування і експлуатації засобів вимірювань та метрологічного обладнання, забезпечення ними персоналу, який обслуговує та експлуатує ці засоби та обладнання.

2.2.16. Визначає потреби та складає зведені заявки на придбання необхідного метрологічного обладнання для проведення атестації робочих місць на підприємстві за умовами праці.

2.2.17. Виконує роботи підвищеної небезпеки згідно з затвердженими нарядами-допусками на виконання цих робіт.

2.2.18. Бере участь в учбово-тренувальних заняттях згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

2.2.19. Виконує вимоги нормативних актів з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час проведення вимірювань.

2.2.20. Слідкує за наявністю плакатів, знаків безпеки, написів з питань безпечного виконання робіт.

2.2.21. Здійснює контроль за:

а) технічним станом, експлуатацією та своєчасністю ремонту, перевірок та державної атестації засобів вимірювань;

б) веденням технічної документації;

в) виконанням у встановлені терміни приписів органів нагляду, відомчого і регіонального контролю, наказів і розпоряджень з питань охорони праці.

2.2.22. Зобов'язаний:

а) дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства;

б) знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, що стосуються правил безпечної експлуатації засобів вимірювань;

в) проходити за затвердженими графіками навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки;

г) проходити за затвердженими графіками попередні та періодичні медичні огляди.

2.2.23. Бере участь у щоденному контролі стану охорони праці на робочих місцях, який є складовою частиною першого ступеню контролю і не нормується за часом, здійснюється на протязі робочого дня (зміни).

2.2.24. У разі виявлення під час огляду робочих місць неполадок доповідає безпосередньому керівнику та за його вказівкою бере участь в їх усуненні.

2.2.25. Під час роботи зобов’язаний:

а) контролювати утримання в чистоті робочих місць, правильність застосування засобів індивідуального та колективного захисту, які забезпечують безпеку праці;

б) контролювати використання безпечних прийомів праці, дотримання при цьому усіх вимог охорони праці;

в) звертати увагу на поведінку робітників, стан їх здоров’я, виконання ними особистих заходів безпеки, нагадувати їм про необхідність використання безпечних прийомів праці, виконання вимог охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

2.2.26. Негайно повідомляє свого безпосереднього або вищого керівника про будь-яку ситуацію, яка загрожує життю або здоров’ю людей, про кожний нещасний випадок, аварію на виробництві, або про погіршення стану свого здоров’я.

2.2.27. У разі виникнення  аварійних ситуацій і аварій на виробництві вживає заходів щодо їх локалізації та ліквідації згідно з планом локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

2.2.28. При нещасному випадку надає долікарську допомогу потерпілому, приймає участь у виклику швидкої медичної допомоги, за необхідності, газорятувальної служби або пожежної охорони.

3. ПРАВА

3.1. Інженер з метрології має право:

а) давати зауваження працівникам у випадку порушення ними правил безпечної експлуатації вимірювальних засобів;

б) на соціальне страхування від нещасних випадків і   професійних захворювань;

в) знати про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров’я;

г) відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища або довкілля;

д) розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань;

е) вимагати від роботодавця переведення його на легшу роботу, встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання з набуття іншої професії, якщо за медичним висновком стан його здоров’я не дозволяє виконувати доручену йому роботу;

ж) давати пропозиції з питань поліпшення умов і безпеки праці для включення їх в план комплексних заходів у колективному договорі;

и) брати участь у здійсненні контролю за виконанням комплексних заходів поліпшення умов і безпеки праці;

к) надавати пропозиції безпосередньому керівнику щодо негайного зупинення робіт у разі виявлення ним порушень вимог охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, створення ситуації, що загрожує життю або здоров’ю працівників, виробничому середовищу та довкіллю.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. Несе відповідальність за виконання покладених    на нього цією інструкцією обов'язків.

4.2. Несе відповідальність за правильність складання зведених заявок на придбання засобів вимірювання, їх безпечну експлуатацію, своєчасне проведення ремонту, перевірок, державної атестації, здійснення метрологічної експертизи конструкторської та технологічної документації, що розроблюється на підприємстві та надходить з інших підприємств, метрологічну атестацію нестандартизованих засобів вимірювань.

4.3. Несе відповідальність за забезпечення підрозділів підприємства засобами вимірювання.

4.4. Несе особисту відповідальність за виконання вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення вимірювань.

4.5. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил пожежної безпеки, вимог охорони праці під час виконання робіт, невиконання своїх обов'язків з питань охорони праці може притягатися до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1. Виконує завдання головного метролога.

5.2. Взаємодіє з підрозділами підприємства з питань визначення їх потреби у засобах вимірювань.

5.3. З питань охорони праці інженер з метрології бере участь у виконанні приписів та вимог органів державного нагляду за охороною праці, служби охорони праці підприємства за напрямом своєї діяльності.


УЗГОДЖЕНО:

Начальник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства           ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Юрисконсульт                      ________ ___________________

(підпис)  (розшифровка підпису)

Посадову інструкцію отримав ________ _________________

(підпис)  (розшифровка підпису)